Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az tolna.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
További információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal

A Képviselő-testület döntéseinek végrehajtására, valamint a közigazgatási ügyek intézésének céljából Polgármesteri Hivatal működik.

A hivatal szakmai szervezet, dolgozói a köztisztviselők. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei a Titkársági Osztály, az Igazgatási Osztály, az Építési és Városfenntartási Osztály, valamint a Pénzügyi Osztály.

A belső szervezeti egységek élén osztályvezetők állnak, akiket a jegyző bíz meg.

 

Titkársági Osztály

Ügyfélfogadás:

 • Kedd: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
 • Péntek: 8:00 - 12:00

Telefon: 74/540-801

E-mail: tolna@tolna.hu

 

Appelshoffer Ágnes

Polgármester

E-mail: polgarmester@tolna.hu

Ezerné dr. Huber Éva

Jegyző

E-mail: jegyzo@tolna.hu

Dr. Kern Emőke

Titkársági ügyintéző

Pörzse-Bucher Boglárka

Titkársági osztályvezető

Ács Áronné

Titkársági ügyintéző

Steinbach Zsolt

Pályázati referens

Pakulár Erika

Titkársági referens

Smid Melinda

Személy- és munkaügyi ügyintéző

Pruzsina Erika

Titkársági ügyintéző

Guldné Kiss Erzsébet

Iktató

Vastag Ákos

Informatikus

Feri Lívia

Titkársági ügyintéző

 

 Főbb feladatai:

 • közreműködik a tisztségviselők, a testület, a bizottságok, a tanácsnok, a nemzetiségi önkormányzatok, a jegyző munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában,
 • gondoskodik a testület, a bizottságok elnökeinek felkérése alapján a bizottságok elé kerülő testületi anyagok, előterjesztések előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések éves munkatervének, az egyes ülések napirendjének összeállításáról, kiküldéséről,
 • ellátja a bizottságok ügyviteli teendőit,
 • nyilvántartja a testületi döntéseket, megszervezi a hozott határozatok végrehajtását,
 • gondoskodik a testület által hozott rendeletek és határozatok kihirdetéséről, vezeti a határozatok, és hatályos rendeletek nyilvántartását,
 • kapcsolatot tart a pártok frakcióvezetőivel,
 • előkészíti és figyelemmel kíséri a sajtóval és egyéb tömegkommunikációs eszközök vezetőivel a rendszeres kapcsolattartást,
 • figyelemmel kíséri és gyűjti az önkormányzatot érintő sajtóközleményeket,
 • szervezi a lakosság és a polgármesteri hivatal kapcsolattartását,
 • ellátja a polgármester és az alpolgármester napi munkavégzését elősegítő elsősorban a város és az önkormányzat kapcsolatrendszerébe tartozó rendezvények, személyes találkozások előkészítését,
 • elvégzi a tisztségviselők által meghatározott szervezési, protokolláris feladatokat,
 • ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból adódó szervezési, előkészítő tevékenységet,
 • bonyolítja az önkormányzathoz érkező külföldi vendégek fogadásának előkészítését, programjuk szervezését, a nemzetközi protokoll szabályai szerint,
 • megbízás alapján ellátja az önkormányzat jogi képviseletét,
 • ellátja a hivatal postai, iktatási, ügyirat-kezelési és irattárazási feladatait,
 • kapcsolatot tart a helyi vállalkozókkal, lehetőség szerint segítséget nyújt a vállalkozások fejlesztéséhez
 • ellátja a testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos előkészítő tevékenységet,
 • nyilvántartja a dolgozók személyi anyagát,
 • végzi az oktatási- nevelési intézményekkel kapcsolatban a jogszabályok által a jegyzőre ruházott feladatok végrehajtását,
 • elősegíti a város közművelődési, egészségnevelési, tömegsport és egyesületi életének megszervezését,
 • ellátja a hivatal fénymásoló- és stencil sokszorosítási feladatait,
 • végzi a polgármester és a jegyző honvédelmi és polgári védelmi feladatait,
 • szervezi és bonyolítja a választásokat (országgyűlési, képviselői, önkormányzati, társadalombiztosítási, stb.) amelyeket jogszabály önkormányzati hatáskörbe utal,
 • nyilvántartja a szabályzatokat, alapító okiratokat, az osztályon készülő szerződéseket,
 • gondoskodik a munkavédelmi feladatok ellátásáról
 • ellátja az Önkormányzat pályázatfigyelési, pályázatkészítési, pályázat-lebonyolítási feladatok ellátásáról szóló mindenkor hatályos szabályzatában meghatározott feladatokat.

 

Igazgatási Osztály

Ügyfélfogadás:

 • Kedd: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
 • Péntek: 8:00 - 12:00

E-mail: tolna@tolna.hu, igazgatas@tolna.hu

 

Dr. Nemes Margit

Aljegyző

E-mail: aljegyzo@tolna.hu

Birtokvédelmi eljárás, Önkormányzati bérlakás ügyek, Állatvédelmi ügyek, Közösségi együttélés szabályainak megszegése, Ápoláshoz nyújtott települési támogatás, Közbiztonsági referens, Talált tárgyak

 

Bucherné Mészáros Valéria

Igazgatási ügyintéző, Létfenntartáshoz nyújtott települési támogatás, Üzletek működési engedélye, Bejelentés köteles üzletek nyilvántartásba vétele, Szálláshelyek nyilvántartásba vétele

Főglein Ilona

Igazgatási ügyintéző, Anyakönyvvezető, Helyi népesség-nyilvántartás, Hagyatéki ügyek, Állampolgársági eskü szervezése, Választásokkal kapcsolatos feladatok, Temetési segély-köztemetés

 

Müller Alexandra

Igazgatási ügyintéző, Gyermekek rászorultsága esetén nyújtott települési támogatás, Lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás, Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás, Tűzifa támogatás, Környezettanulmányok készítése

 

Jónás Edina

Igazgatási ügyintéző, Anyakönyvvezető helyettese, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Szünidei gyermekétkeztetés, Hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, Telepengedélyek kiadása, Bejelentés köteles telephely nyilvántartásba vétele, Földhirdetményekkel/hirdetményekkel kapcsolatos ügyintézés

Szeleczki-Barna Kinga

Igazgatási ügyintéző

 

Főbb feladatai:

 • ellátja a jegyző hatáskörébe utalt gyámhatósági feladatokat
  • intézi a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával kapcsolatos ügyeket,
  • megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt, tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságát,
  • nyilvántartja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket,
  • együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal és Gyermekjóléti Központtal, Rendőrséggel, nevelési-oktatási intézményekkel,
  • gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít.
 • intézi a szociális ügyeket
  • intézi a település támogatással kapcsolatos ügyeket,
  • intézi a köztemetés elrendelésével kapcsolatos ügyeket
 • elbírálja a birtokvédelmi kérelmeket
 • ellátja az anyakönyvezéssel, házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos feladatokat, közreműködik a szertartások lebonyolításában
 • végzi a helyi népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatokat
 • közreműködik az állampolgársági eskü lebonyolításában
 • intézi az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos ügyeket
 • intézi az önkormányzati bérlakásban élők lakbértámogatásával kapcsolatos ügyeket
 • intézi a hagyatéki ügyeket
  • hagyatéki leltárt vesz fel
  • együttműködik a közjegyzőkkel a hagyatéki eljárások lebonyolításában
 • ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat
 • intézi a méhészetekkel kapcsolatos ügyeket
 • ellátja a jegyző, mint állatvédelmi hatósággal kapcsolatos ügyeket
 • nyilvántartja az ebeket, eljár a kóbor ebekkel kapcsolatos ügyekben
 • együttműködik a választások lebonyolításában
 • részben ellátja az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást biztosító intézményekkel kapcsolatos fenntartói feladatokat
 • intézi a kereskedelmi hatósági ügyeket
  • intézi a működési engedéllyel kapcsolatos ügyeket
  •  intézi a bejelentéshez kötött tevékenységgel kapcsolatos ügyeket
 • ellenőrzi az üzletek működését
 • intézi a telepengedélyezési eljárással kapcsolatos ügyeket
 • teljesíti a belföldi jogsegély iránti kérelmeket, adatot szolgáltat
 • hatósági bizonyítványt állít ki.

 

Építési- és Városfenntartási Osztály

Ügyfélfogadás:

 • Kedd: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
 • Péntek: 8:00 - 12:00

E-mail: epites@tolna.hu

 

Klein Antal

Városgazda

 

 

Honti Máté

Városüzemeltetési ügyintéző

Közművekkel, közterületekkel kapcsolatos hatósági ügyintézés; környezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos ügyintézés; vízügyi igazgatás

 

 

Máté Levente

Közterület-felügyelő

Kiss Sebestyén

Városüzemeltetési ügyintéző

 

 

Főbb feladatai:

 • ellátja az építészeti, műszaki hatósági feladatokat,
 • intézi a városüzemeltetéssel, fenntartással, kommunális igazgatással, árszakmai kérdésekkel, közlekedési, hírközlési, vízügyi, energiaügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a lakossági társulások és társulati formákban megvalósuló kommunális beruházásokból az önkormányzatra háruló feladatokat,
 • részt vesz a beruházások átadás-átvételében,
 • működteti a közterület felügyeletet, amelynek keretében gondoskodik a közterületek használatáról, a köztisztaságról, a környezetvédelemről és közegészségügyről, valamint a piac és vásárok tartásáról szóló jogszabályok végrehajtásáról,
 • együttműködik az ebtartásról szóló előírások végrehajtása során az Igazgatási Osztállyal,
 • látja az önkormányzat kezelésében lévő utak, hidak és a saját használatú utak igazgatását,
 • megszervezi a helyi vízrendezési és vízkár elhárítási feladatokat az ár és belvíz elleni védekezést,
 • ellátja a tűzvédelmi feladatokat,
 • üzemelteti a hivatali személygépkocsit,
 • figyelemmel kíséri a THELENA Városi Szolgáltató Kft. városfenntartási tevékenységét, rendszeres kapcsolatot tart közte és az önkormányzat szervei között,
 • munkája során együttműködik a városi főépítésszel, aki: 
  • irányítja a településfejlesztéssel és település-rendezéssel kapcsolatosan a város fejlesztési irányainak meghatározását, előkészítő eljárásokat, irányítja a rendezési tervek készítését, felülvizsgálatát, módosítását,
  • lebonyolítja a tervkészítés során szükséges szakhatósági egyeztetéseket lakossági és önkormányzati fórumokat,
  • véleményezi az épületek, építmények, létesítmények építészeti kialakítását,
  • segíti a műemlékvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatokat,
  • ellenőrzi a város közterületeinek arculatát,
  • javaslatot tesz az infrastrukturális fejlesztés irányára, a településfejlesztés feladataira,
  • állásfoglalást ad ki a köztéri szobrok, képző és iparművészeti alkotások elhelyezésére,
  • tanácsaival segíti az önkormányzat saját beruházásainak előkészítését.

A vagyongazdálkodással és a beruházásokkal kapcsolatos főbb feladatai:

 • közreműködik az ágazati beruházások előkészítésében és lebonyolításában,
 • részt vesz a beruházások átadás-átvételében,
 • vezeti a földkönyveket,
 • ellátja az önkormányzati vagyonkataszterrel kapcsolatos feladatokat és kezeli az önkormányzati vagyont,
 • előkészíti az építési telkek értékesítését,
 • végzi a helyiséggazdálkodási feladatokat,
 • előkészíti a vagyonhasznosítási, befektetési javaslatokat,
 • előkészíti a vagyonhasznosítással kapcsolatos szerződéseket,
 • információt gyűjt a vagyonhasznosítás lehetőségeiről,
 • gondoskodik az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok érvényesítéséről,
 • együttműködik a vagyon hasznosítása, kezelése érdekében az Igazgatási Osztállyal, a városi főépítésszel és a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel.

 

Pénzügyi Osztály és Adócsoport

Ügyfélfogadás:

 • Kedd: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
 • Péntek: 8:00 - 12:00

E-mail: tolna@tolna.hu

 

Neidhart Zita

Osztályvezető

 

Szuprics Szilvia

Pénzügyi ügyintéző

 

Stercz Mária

Pénzügyi ügyintéző

 

Szűcs Gáborné

Pénzügyi ügyintéző

 

Pipó Sarolta

Ügykezelő

 

Szilágyi-Tálos Etelka

Adóügyi ügyintéző

 

 

 

 

 

Főbb feladatai:

 • elkészíti a gazdálkodással, költségvetéssel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos testületi előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket,
 • elkészíti a törvényben előirt éves és évközi zárszámadási rendeleteket,
 • közreműködik a költségvetés végrehajtásában,
 • előkészíti a testület, a bizottságok, a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó döntéseket, intézkedéseket,
 • segíti az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési intézmények gazdasági-, pénzügyi tevékenységét,
 • javaslatot tesz a gazdálkodás szervezeti kereteire, a bérgazdálkodási jogkörökre,
 • közreműködik a helyi adókra vonatkozó rendeletek kidolgozásában,
 • javaslatot készít a hitelfelvételre,
 • koordinálja az intézmények műszaki-beruházási, gazdasági feladatait,
 • közreműködik a jegyző pénzügyi- gazdálkodási feladatainak ellátásában,
 • ellátja a polgármesteri hivatal gazdálkodással kapcsolatos ügyviteli feladatait,
 • biztosítja a pénzügyi fegyelem betartását,
 • elkészíti a pénzügyi, gazdálkodási, leltározási szabályzatokat,
 • ellenőrzi az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági tevékenységét,
 • javaslatot tesz a vizsgálat megállapításai alapján a teendő intézkedésekre,
 • utóvizsgálatot tart az ellenőrzött egységeknél,
 • gondoskodik az államháztartási és egyéb pénzügyi törvények és azok végrehajtási rendeletei helyi alkalmazásáról, érvényesítéséről,
 • ellátja a hivatal gondnoksági feladatait,
 • vezeti az önkormányzat és a hivatal állóeszköz nyilvántartását,
 • elvégzi a hivatal leltározásait,
 • analitikus nyilvántartást vezet,
 • anyagbeszerzési feladatokat lát el,
 • kezeli a házi pénztárt,
 • kifizeti a munkabéreket, segélyeket,
 • működteti a hivatal sokszorosító gépét, meghatározza az igénybevétel feltételeit,
 • biztosítja a központi és helyi adójogszabályok érvényesítését, kiállítja és megküldi az adó- és értékbizonyítványokat, intézi az I. fokú adóhatósági ügyeket, gondoskodik az adók kivetéséről, nyilvántartásáról, behajtásáról
 • ellátja az Önkormányzat pályázatfigyelési, pályázatkészítési, pályázat-lebonyolítási feladatok ellátásáról szóló mindenkor hatályos szabályzatában meghatározott feladatokat.

 

sárga pöttyök
Rendezvénynaptár
Közelgő rendezvények
MÖZSI EMMAUSZ (MÖZSI BÚCSÚ)
 • Mikor: 2020. Apr 4. 08:26
 • Hol: Mözsi közpark
MÖZSI LOVASNAP
 • Mikor: 2020. May 1. 08:08
 • Hol: Mözsi lovaspálya
KERWASTRUDL (KELTKALÁCS) FESZTIVÁL
 • Mikor: 2020. Jun 2. 08:35
 • Hol: Mözsi Művelődési Ház
BÁRKA FESZTIVÁL
 • Mikor: 2020. Aug 1. 08:05
 • Hol: Tolna, Duna-part
NAGYBOLDOGASSZONY NAPI BÚCSÚ
 • Mikor: 2020. Aug 15. 08:24
 • Hol: Tolnai római katolikus templom, templomkert, plébánia
BRASS VEGAS FESTIVAL
 • Mikor: 2020. Sep 5. 08:05
 • Hol:
ADVENTI HÉTVÉGE
 • Mikor: 2020. Dec 1. 08:04
 • Hol: Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár