Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az tolna.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
További információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal

A Képviselő-testület döntéseinek végrehajtására, valamint a közigazgatási ügyek intézésének céljából Polgármesteri Hivatal működik.

A hivatal szakmai szervezet, dolgozói a köztisztviselők. A hivatal belső szervezeti egységei a Titkársági Osztály, az Igazgatási Osztály, az Műszaki Osztály valamint a Pénzügyi Osztály.

A belső szervezeti egységek élén osztályvezetők állnak, akiket a jegyző bíz meg.

 

Titkársági Osztály

Ügyfélfogadás:

 • Kedd: 8:00 - 12:00 és 12:30 - 17:00
 • Csütörtök: 8:00 - 12:00

Telefon: 74/540-800

E-mail: tolna@tolna.hu

 

Appelshoffer Ágnes

Polgármester

E-mail: polgarmester@tolna.hu

Ezerné dr. Huber Éva

Jegyző

E-mail: jegyzo@tolna.hu

Dr. Kern Emőke

Titkársági osztályvezető

 

Pleszkán Anita

Kommunikációs ügyintéző

Steinbach Zsolt

Titkársági ügyintéző

 

Smid Melinda

Személy- és munkaügyi ügyintéző

Dr. Mátyás Adrienn

Titkársági ügyintéző

Guldné Kiss Erzsébet

Iktató

 

Feri Lívia

Titkársági ügyintéző

 

 Főbb feladatai:

 1. közreműködik a polgármesterek, az alpolgármesterek, a jegyző, a tisztségviselők, a képviselő-testületek, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában,
 2. gondoskodik a képviselő-testületek, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat, valamint a társulások elé kerülő anyagok, előterjesztések elkészítéséről, kiküldéséről, szükség esetén postázásáról, a képviselő-testületi ülések éves munkatervének, valamint az ülések napirendjének összeállításáról,
 3. ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat, valamint a társulások ügyviteli teendőit,
 4. gondoskodik a képviselő-testületek által hozott rendeletek kihirdetéséről, a határozatok elkészítéséről, megszervezi a hozott döntések végrehajtását,
 5. vezeti a határozatok, a rendeletek, a szabályzatok, az alapító okiratok, valamint a szerződések nyilvántartását,
 6. lebonyolítja a meghívásos, a pályázati, valamint a beszerzési eljárásokat, közreműködik a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogi, adminisztratív feladatok ellátásában,
 7. kapcsolatot tart a frakcióvezetőkkel, a helyi vállalkozókkal, előkészíti és figyelemmel kíséri a sajtóval és egyéb tömegkommunikációs eszközök vezetőivel a rendszeres kapcsolattartást, szervezi a lakosság és a Hivatal kapcsolattartását,
 8. figyelemmel kíséri és gyűjti az önkormányzatot érintő sajtóközleményeket, közreműködik a Tolnai Hírlap szerkesztésében, valamint a Tolnai Hírlap hirdetéseinek szervezésében, a város honlapjának és facebook oldalának szerkesztésében,
 9. ellátja a polgármester és az alpolgármester napi munkavégzését elősegítő, elsősorban a város és az önkormányzat kapcsolatrendszerébe tartozó rendezvények, személyes találkozások előkészítését, elvégzi a szervezési, protokolláris feladatokat,
 10. ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból adódó szervezési, előkészítő tevékenységet, bonyolítja az önkormányzathoz érkező külföldi vendégek fogadásának előkészítését, programjuk szervezését a nemzetközi protokoll szabályai szerint,
 11. megbízás alapján ellátja az önkormányzat jogi képviseletét,
 12. ellátja a Hivatal informatikai, postai, iktatási, ügyirat-kezelési és irattározási feladatait,
 13. ellátja a képviselő-testületek, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos előkészítő tevékenységet, ellátja a személy- és munkaügyi feladatokat, valamint az ehhez szükséges adminisztrációs tevékenységet, elvégzi a vagyonnyilatkozattétellel kapcsolatos feladatokat, őrzi a nyilatkozatokat,
 14. végzi a nevelési intézményekkel kapcsolatban a jogszabályok által a jegyzőre ruházott feladatok végrehajtását,
 15. elősegíti a város közművelődési, egészségnevelési, tömegsport és egyesületi életének megszervezését,
 16. szervezi és bonyolítja a választásokat a választási eljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint,
 17. ellátja az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladatokat, valamint az ehhez szükséges adminisztrációs tevékenységet,
 18. gondoskodik a közérdekű adatok Tolna város honlapján történő megjelentetéséről, valamint ellátja az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat.

Igazgatási Osztály

Ügyfélfogadás:

 • Kedd: 8:00 - 12:00 és 12:30 - 17:00
 • Csütörtök: 8:00 - 12:00

E-mail: tolna@tolna.hu, igazgatas@tolna.hu

 

Dr. Nemes Margit

Aljegyző, Hatósági Osztályvezető

E-mail: aljegyzo@tolna.hu

Birtokvédelmi eljárás, Önkormányzati bérlakás ügyek, Állatvédelmi ügyek, Közösségi együttélés szabályainak megszegése, Ápoláshoz nyújtott települési támogatás, Közbiztonsági referens, Talált tárgyak

 

Bucherné Mészáros Valéria

Igazgatási ügyintéző, Létfenntartáshoz nyújtott települési támogatás, Üzletek működési engedélye, Bejelentés köteles üzletek nyilvántartásba vétele, Szálláshelyek nyilvántartásba vétele

Főglein Ilona

Igazgatási ügyintéző, Anyakönyvvezető, Helyi népesség-nyilvántartás, Hagyatéki ügyek, Állampolgársági eskü szervezése, Választásokkal kapcsolatos feladatok, Temetési segély-köztemetés

 

 

 

Jónás Edina

Igazgatási ügyintéző, Anyakönyvvezető helyettese, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Szünidei gyermekétkeztetés, Hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, Telepengedélyek kiadása, Bejelentés köteles telephely nyilvántartásba vétele, Földhirdetményekkel/hirdetményekkel kapcsolatos ügyintézés

Szeleczki-Barna Kinga

Igazgatási ügyintéző

 

Főbb feladatai:

 1. ellátja a jegyző hatáskörébe utalt gyámhatósági feladatokat
 2. ellátja a családvédelmi koordinációval kapcsolatos feladatokat,
 3. felveszi a szülői felügyeleti jog gyakorlása kérdésében megkötött megállapodásokat,
 4. ellátja a gyermek nevének megállapításával, előzetes gyámrendeléssel, képzelt szülő adatainak megállapításával kapcsolatos jegyzői feladatokat,
 5. ellátja a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvételével kapcsolatos feladatokat,
 6. tájékoztatást ad a rendezetlen családi jogállás kezeléséről, igazolást ad ki arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy,
 7. együttműködik a Családsegítő Központtal, nevelési-oktatási intézményekkel,
 8. gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít.
 9. intézi a szociális ügyeket, a település támogatásokkal kapcsolatos ügyeket,
 10. elbírálja a birtokvédelmi kérelmeket,
 11. ellátja az anyakönyvezéssel, házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos feladatokat, közreműködik a szertartások lebonyolításában,
 12. végzi a helyi népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatokat,
 13. közreműködik az állampolgársági eskü lebonyolításában,
 14. intézi az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos ügyeket,
 15. intézi a hagyatéki ügyeket,
 16. ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat,
 17. ellátja a jegyző, mint állatvédelmi hatósággal kapcsolatos ügyeket,
 18. ellátja a közösségi együttélés szabályainak megszegésével kapcsolatos ügyeket,
 19. együttműködik a választások lebonyolításában,
 20. részben ellátja az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást biztosító intézményekkel kapcsolatos fenntartói feladatokat,
 21. intézi a kereskedelmi hatósági ügyeket,
 22. ellátja a szálláshelyek bejelentésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
 23. teljesíti a megkereséseket, adatot szolgáltat, hatósági bizonyítványt állít ki.

Műszaki Osztály

Ügyfélfogadás:

 • Kedd: 8:00 - 12:00 és 12:30 - 17:00
 • Csütörtök: 8:00 - 12:00

E-mail:   epites@tolna.hu

Horváth Rudolf

Műszaki osztályvezető

 

 

 

 

Soponyai Tibor

Közterületfelügyelő

Kiss Sebestyén

Városüzemeltetési ügyintéző

 

 

 1. az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet alapján eljár szakhatóságként,
 2. ellátja a környezetvédelemmel, hulladékkal kapcsolatos feladatokat,
 3. ellátja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat,
 4. ellátja a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat,
 5. ellátja a vízgazdálkodási hatósági jogkörrel kapcsolatos feladatokat,
 6. elbírálja a fakivágási kérelmeket, elvégzi a közterület használatával kapcsolatos ügyeket (bontási engedély, behajtási engedély)
 7. a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján eljár a polgármester hatáskörébe utalt építésügyi hatósági feladatokban,
 8. ellátja a tolnai Holt-Duna üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,
 9. lebonyolítja az éves faültetési programot a Gemenc Zrt.-vel együttműködve,
 10. ellátja a természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat, részt vesz a forgalomszabályozással kapcsolatos feladatok lebonyolításában,
 11. ellátja az önkormányzat tulajdonában és üzemben tartásában lévő gépjárművek karbantartásával, kötelező szervizeltetésével, javíttatásával kapcsolatos feladatokat, vezeti a gépjárművekkel kapcsolatos nyilvántartásokat,
 12. közreműködik a piac működtetésével kapcsolatos feladatokban,
 13. közreműködik beruházások előkészítésében és lebonyolításában,
 14. ellátja az önkormányzati vagyonkataszterrel kapcsolatos feladatokat,
 15. ellátja a településrendezési feladatokat,
 16. ellátja a környezetvédelmi igazgatással összefüggő feladatokat,
 17. ellátja a közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatokat,
 18. ellátja a közbiztonsági referensi feladatokat,
 19. nyilvántartást vezet az önkormányzati tulajdonú utakról, járdákról, közvilágítási lámpatestekről, a település zárt és nyitott csapadékvíz rendszeréről és azok állapotáról, a közterületen lévő fákról, a forgalomszabályozási eszközökről, nyilvántartást vezet a közterületi információs, hirdető és utcanév táblákról és azok állapotáról, javaslatot tesz azok esetleges cseréjére, felújítására,
 20. ellátja a pályázatokkal kapcsolatos műszaki feladatokat.
 21. intézi a telepengedélyezési eljárással kapcsolatos ügyeket,
 22. intézi a jegyző hatáskörébe utalt mezőgazdasági ügyeket,

Pénzügyi Osztály

Ügyfélfogadás:

 • Kedd: 8:00 - 12:00 és 12:30 - 17:00
 • Csütörtök: 8:00 - 12:00

E-mail: tolna@tolna.hu

 

Neidhart Zita

Osztályvezető

 

Szuprics Szilvia

Ov. helyettes, könyvelő

 

Stercz Mária

Könyvelő

 

Szűcs Gáborné

Könyvelő

 

Pipó Sarolta

Adóügyi ügyintéző

 

Szilágyi-Tálos Etelka

Adóügyi ügyintéző

 

László Lívia

Pénzügyi ügyintéző

Pata Teréz

Pénzügyi ügyintéző

Wichner Eszter Miléna

Könyvelő

Heibl Ferencné

Könyvelő

 

 

 

Főbb feladatai:

 1. elkészíti a gazdálkodással, költségvetéssel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos testületi előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket,
 2. elkészíti a törvénybe előírt éves és évközi zárszámadási rendeleteket,
 3. közreműködik a költségvetés végrehajtásában,
 4. előkészíti a testületek, bizottságok, a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó pénzügyi döntéseket, intézkedéseket,
 5. javaslatot tesz a gazdálkodás szervezeti kereteire,
 6. biztosítja a pénzügyi fegyelem betartását,
 7. javaslatot készít a hitelfelvételre,
 8. elkészíti az Önkormányzat, a Hivatal, az Intézmények, a Társulások, valamint a nemzetiségi önkormányzatok havi költségvetési jelentéseit, valamint negyedéves mérlegjelentéseit és gondoskodik azok határidőben történő feladásáról a KGR rendszerben
 9. elkészíti az Önkormányzat, a Hivatal, az Intézmények, a Társulások, valamint a nemzetiségi önkormányzatok éves beszámolóit és gondoskodik a határidőben történő feladásáról a KGR rendszerben
 10. közreműködik a jegyző pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátásában,
 11. ellátja az Önkormányzat, a Hivatal, az Intézmények, a Társulások és a nemzetiségi önkormányzatok könyvvitellel és gazdálkodással kapcsolatos feladatait,
 12. elvégzi az állami támogatások és pénzbeli támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat,
 13. gondoskodik az államháztartási és egyéb pénzügyi törvények és azok végrehajtási rendeletei helyi alkalmazásáról, érvényesítéséről,
 14. elvégzi az Alapítványok könyviteli és gazdálkodási feladatait
 15. vezeti az Önkormányzat, a Hivatal, az Intézmények, a Társulások és a nemzetiségi önkormányzatok tárgyi eszköz nyilvántartását,
 16. elvégzi az Önkormányzat, a Hivatal, az Intézmények, a Társulások és a nemzetiségi önkormányzatok leltározását,
 17. vezeti az analitikus nyilvántartásokat és gondoskodik azok főkönyvi nyilvántartásokkal való egyezőségéről, gondoskodik az Önkormányzat, a Hivatal, az Intézmények, a Társulások és a nemzetiségi önkormányzatok szállítói számláinak határidőben történő kiegyenlítéséről,
 18. kezeli az Önkormányzat, a Hivatal, az Intézmények és a nemzetiségi önkormányzatok házipénztárait
 19. vezeti az iskolai és óvodai élelmezési nyilvántartásokat, gondoskodik a térítési díjak számlázásáról és beszedéséről, a hátralékok kezeléséről és azok behajtásra történő átadásáról,
 20. egyezteti az étkezési adagszámokat, a létszámot, az összegeket, a MENZA PURE programban kezeli az étkezők adatait és rögzíti a teljesítéseket
 21. elvégzi az Intézmények személy-és munkaügyi feladatait, vezeti a személyüggyel kapcsolatos nyilvántartásokat,
 22. kifizeti a munkabéreket, az egyéb személyi jellegű kifizetéseket és települési támogatásokat,
 23. elkészíti a havi és negyedéves ÁFA bevallásokat, a REHAB és tárgyi eszköz, valamint KSH statisztikákat,
 24. elvégzi az Intézmények kincstári és statisztikai adatszolgáltatásaihoz kapcsolódó feladatokat
 25. biztosítja a központi és helyi adójogszabályok érvényesítését, kiállítja és megküldi az adó-és értékbizonyítványokat, intézi az I. fokú adóhatósági ügyeket, gondoskodik az adók kivetéséről, nyilvántartásáról, behajtásáról,
 26. közreműködik az Önkormányzat pályázatfigyelési és pályázatkészítési, pályázatlebonyolítási, feladatai ellátásban
 • Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal
sárga pöttyök
Rendezvénynaptár
Közelgő rendezvények
Szechenyi 2022