Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az tolna.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
További információ
Elfogadom
Nem fogadom el
Hírdetmény

Hírdetmény

2023. március 2.

Óvodai beíratás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a harmadik életévüket 2023. augusztus 31-ig betöltő gyermekek 2023/2024-es nevelési évre történő óvodai beíratásának, valamint a 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között született gyermekek felvételi előjegyzésének időpontjai a következők:

2023. április 24. (hétfő) 8.00-16.30 (Aprajafalva Óvodába iratkozók)

2023. április 25. (kedd) 8.00-16.30 (Gesztenyéskert Óvodába iratkozók)

2023. április 26. (szerda) 8.00-16.30 (Pitypang Óvodába iratkozók)

2023. április 27. (csütörtök) 8.00-16.30 (Zöldkert Óvodába iratkozók)

2023. április 28. (péntek) 8.00-16.30 (Selyem Óvodába iratkozók)  

A BEÍRATÁS HELYSZÍNE:

WOSINSKY MÓR ÓVODA PITYPANG ÓVODÁJA (VEZETŐI IRODA)

7130 TOLNA, BARTÓK B. U. 41.

Beiratkozással kapcsolatos tudnivalók:

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ-kártyája
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtottkérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Tolnai Járási Hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A 2020. szeptember 1. után született gyerekek a következő (2024/2025-ös) nevelési évben válnak óvodakötelessé.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) számú EMMI rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdése kimondja, hogy a szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.( https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese) A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, a felvételi döntésről a szülők 2023. 05. 09. napjáig írásbeli határozatot kapnak.

Német nemzetiségi óvodai nevelés az alábbi feladatellátási helyeken vehető igénybe:

  • Gesztenyéskert Óvoda: 7130 Tolna, Festetich u. 131.
  • Pitypang Óvoda: 7130 Tolna, Bartók B.u. 41.
  • Zöldkert Óvoda: 7130 Tolna-Mözs, Szent I. u. 38.

A Wosinsky Mór Óvoda minden telephelye ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelését.

NYÍLT NAPOK AZ ÓVODAI TELEPHELYEKEN, SZÜLŐK RÉSZÉRE:

2023.március 27-én 16.30-17.15-ig: Gesztenyéskert Óvoda

2023.március 28-án 16.30-17.15-ig: Selyem Óvoda

2023. március 29-én 16.30-17.15-ig: Pitypang Óvoda

2023.március 30-án 16.30-17.15-ig: Aprajafalva Óvoda

2023. március 31-én 16.30-17.15-ig: Zöldkert Óvoda

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése szerint:

 „Az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.”

A jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelmet elutasító óvodavezetői határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül a szülő fellebbezést nyújthat be a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, aki másodfokon hoz döntést. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. Az óvodavezetői döntés jogerős, amennyiben a fenti határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést, vagy fellebbezési jogukról lemondtak.

 

sárga pöttyök
Rendezvénynaptár
Közelgő rendezvények
Sváb Bál Meghívó

2023. január 23.

A május 26-i testületi döntést követően, Frankovszkyné Komlósi Ritát üdvözölhetjük a Humán Bizottság új tagjaként. Gratulálunk a kinevezéshez, munkájához sok sikert kívánunk!

2022. május 27.

Egyéni gazdaságok összeírása 2022. május 13-június 15.

2022. május 11.

Szechenyi 2022