Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az tolna.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
További információ
Elfogadom
Nem fogadom el

Bizottságok

A képviselő-testület bizottságai

A képviselő-testület részben jogszabályi kötelezés miatt, részben saját munkájának segítése és szakmai megalapozása érdekében, állandó bizottságokat hoz létre.

A bizottságok összetételét, feladatait, működési rendjét teljes részletességgel az SZMSZ szabályozza, melyet a Rendeletek között olvashat.

 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

A képviselő-testület egyes feladatait az általa létrehozott bizottságokra átruházhatja. A bizottságok részt vesznek a döntések szakmai előkészítésében is. (Költségvetés, bevételek alakulása, a város és a fenntartásában lévő intézmények gazdálkodásának nyomon követése, pénzügyekkel és gazdálkodással kapcsolatos észrevételek, állásfoglalások kialakítása. SZMSZ kidolgozásában közreműködés, módosításra javaslattétel, javaslatot tesz a testületi ülések napirendi pontjaira és egyéb ügyrendi, jogi kérdések nyomon követése.)

Elnök:

Guld Csaba

turboautosiskola@gmail.com

 

Tagok:

Herczig Zoltán

herczigz@tolna.net

Koncz Jánosné

koncsopi@freemail.hu

Sterczné Asztalos Zsuzsanna

szuzym@gmail.com

Straubinger Ferenc

straubinger@citromail.hu

A bizottság feladatai

 1. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves tervezeteit.
 2. Figyelemmel kíséri költségvetési bevételek alakulását – különös tekintettel a saját bevételekre –, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.
 3. Javaslatot tesz a hitelek felvételére, vizsgálja a hitelfelvétel indokait és annak gazdasági megalapozottságát, ellenőrizteti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülését.
 4. Kezdeményezi az önkormányzati biztos kirendelését.
 5. Véleményt alkot a költségvetési koncepcióról.
 6. Részt vesz az intézményi ellenőrzések realizálásában.
 7. Ellenőrzi az önkormányzati vállalkozások körébe tartozó határozatok végrehajtását.
 8. Véleményezi az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseket.
 9. Közreműködik a helyi adózás feltételrendszerének kialakításában.
 10. Véleményezi a vállalkozásba vihető önkormányzati vagyon hasznosítását.
 11. Előzetesen véleményezi az önkormányzati gazdasági társaság vezetőinek kinevezését és személyi béreinek összegét.
 12. Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetőjének prémium feltételeire és értékeli azok teljesítését.
 13. Javaslatot tesz az önkormányzat gazdasági társasága vezetőjének (ügyvezető) prémiumának összegére.
 14. Figyelemmel kíséri a városi kommunális szolgáltatás helyzetét.
 15. Ellenőrzi és véleményezi a város környezetvédelmi feladatait.
 16. Vizsgálja és értékeli a város társadalmi és gazdasági helyzetét és adottságait.
 17. Véleményezi a megyei területfejlesztési koncepciót és programokat a város illetékességi területét érintő kérdésekben.
 18. Vizsgálja a város fejlesztési programját és arra vonatkozóan – összhangban a regionális és megyei területfejlesztési programjával – javaslatot készít.
 19. Ellenőrzi és véleményezi az önkormányzat műemlékvédelmi tevékenységét.
 20. Véleményezi a város rendezési terveit és a módosításait.
 21. Ellenőrzi és véleményezi a város köztisztaságának helyzetét.
 22. Külföldi kapcsolatokon keresztül üzleti vállalkozási lehetőségeket tár fel.
 23. Dönt a város közterületeinek és műtárgyainak karbantartásával, állagmegóvásával és felújításával kapcsolatos – előre betervezett – munkákról és ellenőrzi ezek végrehajtását.
 24. Közreműködik a vállalkozásokat érintő pályázatok kiírásában.
 25. Véleményezi az önkormányzat vállalkozások körébe tartozó határozatait.
 26. Véleményezi a bruttó 25 millió forintot meghaladó értékű ingatlanok elidegenítéséről vagy az ingyenes használatba adásáról szóló előterjesztéseket.
 27. Részt vesz a képviselő-testület munkatervének előkészítésében.
 28. Véleményezi a gazdasági és településfejlesztési tárgyú rendelet-tervezeteket.
 29. Kizárólagos javaslattételi joga van a polgármester díjazására vonatkozó ügyekben.
 30. Megvizsgálja a polgármester ellen tisztsége megszüntetése érdekében indítandó keresetre vonatkozó indítványt, azt a képviselő-testület elé terjeszti.
 31. Megvizsgálja a képviselő-testület feloszlására vonatkozó indítványt.
 32. Javaslatot tesz a tisztségviselők díjazására, jutalmazására.

 

Humán Bizottság

A képviselő-testület egyes feladatait az általa létrehozott bizottságokra átruházhatja. A bizottságok részt vesznek a döntések szakmai előkészítésében is. (Oktatásügy, közművelődés, sport, önkormányzati fenntartású intézmények működésének figyelemmel kísérése, egyéb a humán szférát érintő önkormányzati feladatok ellátásának nyomon követése.)

Elnök:

Baksainé Kenessei Éva

kenesseieva@freemail.hu

Tagok:

Dömény Zsuzsanna

dszuzi@citromail.hu

Herczig Lászlóné

herczigneklari5@gmail.com

Frankovszkyné Komlósi Rita

rita@ritaliatravel.hu

dr. Handl Mária

drhandl@drhandl.hu

 

 

A bizottság feladatai

1) Figyelemmel kíséri a város közművelődését, állást foglal az egyes közművelődési tevékenységek és programok támogatásában.

2) Támogatja a városban folyó művészi és tudományos alkotómunkát.

3) Figyelemmel kíséri a város sportéletét, kapcsolatot tart az e területen működő egyesületekkel, szövetségekkel.

4) Figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények működését, javaslatot tesz anyagi támogatásuk biztosítására, beruházásokra, felújításokra.

5) Véleményezi az oktatási, kulturális intézmény létesítéséről szóló előterjesztést, szervezeti módosítást és esetleges megszűnést.

6) Figyelemmel kíséri a tanulók nyári táborozását.

7) Javaslatot tesz az étkeztetés nyersanyag költségeinek megállapítására.

8) Javaslatot tesz pályázat kiírására és elbírálására a közművelődési feladatokat ellátó jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülések és magánszemélyek részére támogatás nyújtása céljából.

9) Vizsgálja az egészségügyi alapellátás helyzetét, javaslatot tesz az egészségügyi és szociális intézményrendszer átszervezése esetén a főbb elvi kérdések – prioritások, források, szervezeti struktúra – meghatározására.

10) Figyelemmel kíséri a polgárok egészségügyi és szociális helyzetét.

11) Véleményezi az oktatási, egészségügyi és szociális tárgyú előterjesztéseket, részt vesz a döntések előkészítésében.

12) Kapcsolatot tart a karitatív mozgalmakkal, segíti tevékenységüket.

13) Véleményezi az orvosi, védőnői körzetcsoportok kialakítását

14) Véleményezi az oktatási, humán és szociális tárgyú rendelet-tervezeteket.

15) Véleményezi a költségvetési, zárszámadási rendelet-tervezeteket, valamint a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet-tervezetet.

16) Részt vesz a képviselő-testület munkatervének előkészítésében.

 

Jogi Bizottság

A képviselő-testület egyes feladatait az általa létrehozott bizottságokra átruházhatja. A bizottságok részt vesznek a döntések szakmai előkészítésében is. (Költségvetés, bevételek alakulása, a város és a fenntartásában lévő intézmények gazdálkodásának nyomon követése, pénzügyekkel és gazdálkodással kapcsolatos észrevételek, állásfoglalások kialakítása. SZMSZ kidolgozásában közreműködés, módosításra javaslattétel, javaslatot tesz a testületi ülések napirendi pontjaira és egyéb ügyrendi, jogi kérdések nyomon követése.)

Elnök:

Balogh Zoltán János

baloghz@tolna.net

 

Tagok:

Ambruzs Anett

a.anettambruzs8@gmail.com

Dr. Rubics László

rubicsla@gmail.com

Tornóczkiné dr. Turay Zsuzsanna

dr.turay.zsuzsanna@gmail.com

dr. Bérces Csaba

dr.berces@gmail.com

A Jogi Bizottság feladatai

 1. Előkészíti az összeférhetetlenségi, fegyelmi ügyeket és eljár etikai kérdésekben.
  2. Felülvizsgálja az önkormányzati rendelet- és határozat tervezetek jogszerűségét, ellenőrzi azok hatályosulását, naprakészségét.
  3. A jegyző segítségével kidolgozza a Szervezeti és Működési Szabályzatot, szükség szerint javaslatot tesz módosítására.
  4. Részt vesz a képviselő-testület munkatervének előkészítésében.
  5. Véleményezi az Alapító Okiratok tervezeteit és módosítását.
  6. Véleményezi a rendelet-tervezeteket.
  7. Az önkormányzatot érintő peres ügyekben állást foglal.
  8. A polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálata körében:
  a) Ellenőrzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését.
  b) Felhívással fordul a vagyonnyilatkozati kötelezettségét elmulasztó polgármesterhez, illetve képviselőhöz.
  c) Kezdeményezés esetén lefolytatja az eljárást és eredményéről tájékoztatja a képviselő-testületet.
  9. Véleményezi a képviselő-testület szervei közötti hatásköri összeütközéseket, valamint a helyi önkormányzati rendeletek értelmezésével kapcsolatos más vitás kérdéseket.
  10. Állásfoglalása nélkül nem nyújtható be a képviselő-testülethez olyan előterjesztés, amelynek a tárgya:
  a) rendelet-tervezet,
  b) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, megbízás, vagy felmentésre, megbízás visszavonására vonatkozó indítvány,
  c) helyi népszavazás kiírására, helyi népi kezdeményezésre vonatkozó indítvány,
  d) intézmény alapítása, önkormányzati társulás létrehozása, vagy ezekhez való csatlakozás, ideértve ezek átszervezésére, megszüntetésére vonatkozó indítványt is,
  e) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, valamint felterjesztési jog gyakorlására irányuló kezdeményezés,
  f) összeférhetetlenség megállapítására irányuló indítvány,
  g) bírósági eljárás megindítására vonatkozó indítvány a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt,
  h) fegyelmi eljárás megindítására, fegyelmi büntetés kiszabására vonatkozó indítvány a b) pont hatálya alá tartozó esetekben
  i) bírósági ülnökök jelölése.
  1 Ellátja a Képviselőtestület hatáskörébe tartozó döntéshozatallal kapcsolatos szervezési teendőket, ha jogszabály értelmében a szavazás titkos.
  12. Az érdekelt bizottságok kérésére állást foglal jogi természetű ügyekben.
  13. Képviselő tagjai ellátják titkos szavazás során a szavazatszámlálói bizottsági feladatokat.
sárga pöttyök
Rendezvénynaptár
Közelgő rendezvények
Szechenyi 2022