Közszolgáltatások

Intézmények - Hivatalok - Szolgáltatások

Vannak olyan szolgáltatások amelyek nélkül egy város nem nevezhetné magát városnak. Az oktatás, az egészségügy, a kulturális lehetőségek, a tájékoztatás, a megfelelő életkörülmények biztosítása, a gondoskodás mind-mind ebbe a kategóriába tartoznak és természetesen az is, hogy hivatalos ügyeinket gyorsan és könnyen el tudjuk intézni.

1 - 30 | 37 találat

Építési és Városfenntartási Osztály

Cím: 7130 Tolna, Hősök tere 1.
Telefon: 74/540-800

Főbb feladatai:

a) ellátja az építészeti, műszaki hatósági feladatokat,
b) intézi a városüzemeltetéssel, fenntartással, kommunális igazgatással, árszakmai kérdésekkel, közlekedési, hírközlési, vízügyi, energiaügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat,
c) ellátja a lakossági társulások és társulati formákban megvalósuló kommunális beruházásokból az önkormányzatra háruló feladatokat,
d) részt vesz a beruházások átadás-átvételében,
e) működteti a közterület felügyeletet, amelynek keretében gondoskodik a közterületek használatáról, a köztisztaságról, a környezetvédelemről és közegészségügyről, valamint a piac és vásárok tartásáról szóló jogszabályok végrehajtásáról,
f) együttműködik az ebtartásról szóló előírások végrehajtása során az Igazgatási Osztállyal,
g) látja az önkormányzat kezelésében lévő utak, hidak és a saját használatú utak igazgatását,
h) megszervezi a helyi vízrendezési és vízkár elhárítási feladatokat az ár és belvíz elleni védekezést,
i) ellátja a tűzvédelmi feladatokat,
j) üzemelteti a hivatali személygépkocsit,
k) figyelemmel kíséri a Kommunális Kft. városfenntartási tevékenységét, rendszeres kapcsolatot tart közte és az önkormányzat szervei között,
l) munkája során együttműködik a városi főépítésszel, aki:

 • a) irányítja a településfejlesztéssel és település-rendezéssel kapcsolatosan a város fejlesztési irányainak meghatározását, előkészítő eljárásokat, irányítja a rendezési tervek készítését, felülvizsgálatát, módosítását,
 • b) lebonyolítja a tervkészítés során szükséges szakhatósági egyeztetéseket lakossági és önkormányzati fórumokat,
 • c) véleményezi az épületek, építmények, létesítmények építészeti kialakítását,
 • d) segíti a műemlékvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatokat,
 • e) ellenőrzi a város közterületeinek arculatát,
 • f) javaslatot tesz az infrastrukturális fejlesztés irányára, a településfejlesztés feladataira,
 • g) állásfoglalást ad ki a köztéri szobrok, képző és iparművészeti alkotások elhelyezésére,
 • h) tanácsaival segíti az önkormányzat saját beruházásainak előkészítését.

m) A vagyongazdálkodással és a beruházásokkal kapcsolatos főbb feladatai:

 • a) közreműködik az ágazati beruházások előkészítésében és lebonyolításában,
 • b) részt vesz a beruházások átadás-átvételében,
 • c) vezeti a földkönyveket,
 • d) ellátja az önkormányzati vagyonkataszterrel kapcsolatos feladatokat és kezeli az önkormányzati vagyont,
 • e) előkészíti az építési telkek értékesítését,
 • f) végzi a helyiséggazdálkodási feladatokat,
 • g) előkészíti a vagyonhasznosítási, befektetési javaslatokat,
 • h) előkészíti a vagyonhasznosítással kapcsolatos szerződéseket,
 • i) információt gyűjt a vagyonhasznosítás lehetőségeiről,
 • j) gondoskodik az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok érvényesítéséről,
 • k) együttműködik a vagyon hasznosítása, kezelése érdekében az Igazgatási Osztállyal, a városi főépítésszel és a Kommunális Kft-vel.

 

Mayer Antal

osztalyvezeto
127-as mellék
mayer@tolna.hu

Honti Máté

környezetvédelmi ügyintéző
142-es mellék
honti@tolna.hu

Papp Attila

közterület-felügyelő
142-es mellék
papp@tolna.hu

CsakPONT

Tolnai Család és KarrierPONT

Cím: 7130 Tolna, Hősök tere 1/A.
Telefon: Hefner Erika szakmai vezető +36 20 2193 854
E-mail: csakpont@tolna.hu; tolnaicsakpont@gmail.com
Website: http://tolnaicsakpont.hu/

Smid Melinda CsakPONT vezető +36 30 6645 104
Pakulár Erika szakmai programkoordinátor +36 30 8459 611
Főglein Ilona szociális mentor +36 30 3967 786

Ügyfélfogadási rend

 • Hétfő 8.00-12.00
 • Kedd 8.00-12.00 13.00-17.00
 • Szerda 8.00 -11.00
 • Péntek 8.00-13.00


Ingyenes mentálhigiénés tanácsadás ügyfélszolgálat
Az ügyfelek igényeihez igazodva, előzetes egyeztetés szerint.

Állandó gyermekfelügyelet ügyfélszolgálat
Az iroda nyitvatartási idejében térítésmentes gyermekfelügyeletet biztosítunk 6 hónapos kortól 10 éves korig, szakképzett óvónők segítségével.

Időszakos gyermekfelügyelet
A projekt keretében megvalósuló programok (pl. képzés, előadás, klubfoglalkozás stb.) időtartamára a rendezvények helyszínén, előzetes egyeztetéssel vehető igénybe.

Családsegítő Központ

Az intézmény szakmai egységei: Család és Gyermekjóléti Központ - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Területi Gondozási Központ - Védőnői Szolgálat

Cím: 7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 96.
Telefon: 74/443-825, 74/445-851
E-mail: ugyfelszolgalat@cssk.tolna.hu
Fax: 74/443-825

Családsegítő Központ

Az intézmény szakmai egységei: Család- és Gyermekjóléti Központ – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - Területi Gondozási Központ - Védőnői Szolgálat

Cím: 7130Tolna,Bajcsy-Zs.u.96.
Telefon: 74/443-825,74/445-851
E-mail: ugyfelszolgalat@cssk.tolna.hu
Fax: 74/443-825

Család- és Gyermekjóléti Központ, Család -és Gyermekjóléti Szolgálat

Ügyfélfogadási rendje:
- hétfő: 8.00-16.00 h
- kedd: 8.00-16.00 h
- szerda: 8.00-16.00 h
- csütörtök: 8.00-12.00 h
- péntek: 8.00-11.00 h

Székelyi Anikó
Intézményvezető, igazgató
Tel.: 74/540 - 711
e-mail cím: csaladkp.tolna@gmail.com

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.július 1.

A költségvetési szerv közfeladata:

Az intézmény biztosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat és ellátásokat.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Illetékességi területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján segíti a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítését, a szülői kötelezettségek teljesítését, gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszűntetéséről, valamint segítséget nyújt a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséhez. Feladatainak ellátása érdekében Család és Gyermekjóléti Szolgálatot, valamint Tolna településen, mint járásszékhelyen Család és Gyermekjóléti Központot működtet. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján gondoskodik az időskorúak nappali ellátásáról, a házi segítségnyújtásról, a családsegítésről, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról.

A dolgozói létszám 35 fő.

Az intézmény jogállása:

Önállóan működő költségvetési szerv, melynek gazdálkodásával kapcsolatos tevékenységét a Tolnai Intézményműködtető Központ látja el. Az intézmény vezetőjét - nyilvános pályázat útján - határozott időre a Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási, Gyermekjóléti és Helyettes szülői Társulás Társulási tanácsa bízza meg. Az intézmény vezetője közalkalmazott, aki felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

Az intézmény fenntartója:

Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Társulása.

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Ellátási terület: Tolna Járás területe

A központ szolgáltatásai:

 • Kapcsolattartási ügyelet, konfliktuskezelés, mediáció
 • Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat  Tel.: 06 30556 0629
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Jogi tájékoztatásnyújtás
 • Családterápia, családkonzultáció
 • Kórházi szociális munka
 • Utcai lakótelepi szociális munka
 • Közreműködés hatósági intézkedésben
 • Jelzőrendszer működtetése
 • Kríziskezelés
 • Esetmenedzselés - koordináció
 • Szociális diagnózis készítés                            
 • Óvodai és iskolai szociális segítés

Szakmai vezető: Nyul Annamária
Tel.: 74/445 851
e-mail cím:csaladkp.tolna@gmail.com

Család- és Gyermekjóléti Központ

Ellátási terület: Tolna, Bogyiszló, Fadd, Fácánkert

Esetmenedzserek/tanácsadók:

 • Nyul Annamária-esetmenedzser, szakmai vezető
 • Hehl Tibor-esetmenedzser
 • Horváthné Varga Andrea- esetmenedzser
 • Csepeli Attila- esetmenedzser
 • Csizmadia Imelda óvodai és iskolai szociális segítő
 • Haukné Pilisi Andrea óvodai és iskolai szociális segítő
 • Imre Orsolya- szociális diagnózist készítő esetmenedzser

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Ellátási terület: Tolna, Bogyiszló, Fadd, Fácánkert

Családsegítők:

- Poroszkai Dóra (Tolna )

- Kvanduk Brigitta (Tolna, Fadd )

- Knisz Zsuzsanna (Tolna, Fácánkert )

- Puskásné Németh Gabriella ( Fadd )

- Szőnyiné Madarász Erika (Tolna, Bogyiszló )

 

Ügyfélfogadás rendje:

- Bogyiszló - hétfő, csütörtök 8.00-12.00

- Fácánkert - szerda 8.00-10.00

- Fadd - hétfő, szerda, péntek 8.00-12.00

 

Működési engedéllyel rendelkező tevékenységek:

- Család és Gyermekjóléti Központ

- Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás

 

DJP Pont (Digitális Jóléti Pont)

A Családsegítő Központ DJP pont, ahol korlátozott Internet hozzáférést biztosítunk.
Nyitvatartási rend:
Hétfő:12.00-16.00
Kedd: 12.00-16.00
Szerda: 12.00-16.00
Csütörtök: 8.00-12.00

 

Területi Gondozási Központ

Alapszolgáltatás keretében biztosítja:

 • Étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás
 • Nappali ellátás (Idősek Klubja Tolna, Mözs, Fadd)
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési területe Tolna Város, Fadd Nagyközség, Bogyiszló, Fácánkert települések közigazgatási területe.

A nappali ellátás és az étkeztetés esetében a működési terület Tolna város és Fadd Nagyközség közigazgatási területe

Telephelyei:

Tolna, Árpád u. 4.
Tel.: 74/443-923

Mözs, Szent István u. 34.
Tel.: 74/440-403

Fadd, Mátyás K. u. 11.
Tel.: 74/672 347

Személyes kapcsolat:
Megbízott szakmai vezető: Bucher Andrea
Tel.:74/443-923
Tolna, Árpád u. 4.
e-mail: gondozasikp.tolna@gmail.com  

Gondozók:
Tolna:
- Szalai Lászlóné
- Lados Noémi
- Szőke Viktorné
- Szalai Bíborka
- Szikhardt Rita 
- Kiss Tamara
- Puskás Laura
- Gépkocsivezető: Lukács Anita

Bogyiszló:
- Frank Lajosné

Fadd:
- Márkusné Tibai Márta
- Rácz Ildikó
- Soponyai Tiborné
- Póti Miklósné
- Gálfi Sándorné

Fácánkert:
- Konyecsnyi Lászlóné

 

Védőnői Szolgálat

Illetékességi területe: Tolna város közigazgatási területe

 1. Telephely: Tolna I. számú védőnői körzet
  7130. Tolna, Garay u. 6.
  Kanász Beáta védőnő körzete, jelenleg helyettesítéssel ellátott körzet.  
  Tel.: 74/440-583
  e-mail: vedono1@cssk.tolna.hu

Tanácsadás rendje:
Kedd:
- csecsemő és kisgyermek 8.30-12.30
- várandós tanácsadás 13.00-15.00 (a várandósok ellátása időpont egyeztetéssel történik)
Az I. számú körzethez tartozó utcák névjegyzéke:

7130 Tolna, Ady Endre utca 1-48

7130 Tolna, Aldunasor utca 1-65

7130 Tolna, Arany János utca 1-9

7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky utca 1-132

7130 Tolna, Bezerédj István tér 1-8

7130 Tolna, Bezerédj István utca 3-12

7130 Tolna, Bezerédj Pál tér 1-6

7130 Tolna, Bezerédj Pál utca 1-73/2

7130 Tolna, Bodegraveni utca

7130 Tolna, Diófasor utca 1-24

7130 Tolna, Dombori utca 1-6

7130 Tolna, Fáy A. ltp.

7130 Tolna, Festetich utca 1-135

7130 Tolna, Foki köz

7130 Tolna, Fürdőház utca

7130 Tolna, Garay utca 7-49

7130 Tolna, Gutai puszta 1-2

7130 Tolna, Gyárvégtelep utca 1-32

7130 Tolna, Hajós utca 1-13

7130 Tolna, Heisler puszta

7130 Tolna, Háromszög utca 1-10

7130 Tolna, Hősök tere

7130 Tolna, Kaszárnya utca 1-7

7130 Tolna, Kossuth Lajos utca 1-46

7130 Tolna, Lehel utca 1-38

7130 Tolna, Magaspart utca 3-32

7130 Tolna, Malom utca 1-111

7130 Tolna, Napraforgó utca 1-29

7130 Tolna, Palé utca 1-49

7130 Tolna, Petőfi utca 1-16

7130 Tolna, Piactér tér 1-6

7130 Tolna, Pajta tér

7130 Tolna, Rétisor utca 1-30

7130 Tolna, Selyemgyár utca 1-6

7130 Tolna, Stern köz

7130 Tolna, Szamos utca 1-4

7130 Tolna, Szekszárdi utca 9-111

7130 Tolna, Szent Imre utca 1-7

7130 Tolna, Szent István tér 2-8

7130 Tolna, Szent István utca 1

7130 Tolna, Sziget puszta 1-105

7130 Tolna, Textilház utca 1-2

7130 Tolna, Wesselényi utca 1-8

7130 Tolna, Wossinszky utca 1-29

7130 Tolna, Árpád utca 1-33

7130 Tolna, Öregvajka puszta 1-19

7130 Tolna, Uzon utca

7130 Tolna, Újrétisor utca 1-22

 

 

Wosinsky Mór Óvoda Selyem Óvodája 7130 Tolna, Selyemgyár u. 5.

 1. Telephely: Tolna II. számú védőnői körzet
  7130 Tolna, Garay u. 6.
  Tel.: 74/440-583

e-mail: vedono2@cssk.tolna.hu
Varga Boglárka védőnő

Tanácsadás rendje:
Szerda:
- csecsemő és kisgyermek tanácsadás 8.30-11.00
- várandós tanácsadás 13.00-15.00 (a várandósok ellátása időpont egyeztetéssel történik)
Tolna II. számú körzethez tartozó utcák névjegyzéke:

7130 Tolna, Akácfasor utca 0-tól - 72-ig

7130 Tolna, Alkotmány utca 1-től 69-ig, 2-től 70-ig

7130 Tolna, Almáskerti út külterület 1

7130 Tolna, Avar utca 0- tól- 81-ig

7130 Tolna, Babits Mihály utca 1-től 35-ig, 2-től 76-ig

7130 Tolna, Balassi Bálint utca 1-től-11-ig

7130 Tolna, Bartók Béla utca 1-től 65-ig, 2-től 82-ig

7130 Tolna, Bem utca 1-től 34-ig.

7130 Tolna, Bethlen Gábor utca 1-től-24-ig

7130 Tolna, Bánya köz utca 1-től - 17-ig

7130 Tolna, Béke utca 1-től-15-ig

7130 Tolna, Deák Ferenc utca 44-től-74-ig

7130 Tolna, Dohány utca 1-től - 34-ig

7130 Tolna, Dózsa György utca 1-től-16-ig

7130 Tolna, Fém utca 1-től -70-ig

7130 Tolna, Fácánkerti utca

7130 Tolna, Gárdonyi Géza utca 1-től-17-ig

7130 Tolna, Gólya utca 1-től 23-ig

7130 Tolna, Határ utca 1-től-73-ig

7130 Tolna, Homokhegy dülő külterület 10267, 10416

7130 Tolna, Hársfa utca 1-től-18-ig

7130 Tolna, Jelky András utca 1-től-4-ig

7130 Tolna, József Attila utca 2-től 32-ig

7130 Tolna, Katona József utca 1 től-39-ig

7130 Tolna, Kazinczy Ferenc utca 1-től-24-ig.

7130 Tolna, Kinizsi Pál utca 0-tól-68-ig

7130 Tolna, Kinizsi köz

7130 Tolna, Kisfaludy Sándor utca 1-től-13-ig

7130 Tolna, Kápolna lakótelep 1 -től-76-ig

7130 Tolna, Kőrösi Cs. Sándor utca 1-től-8-ig

7130 Tolna, Mester utca 1-től-56-ig

7130 Tolna, Mező utca 1-től-55-ig

7130 Tolna, Munkácsy utca 1-től-36-ig

7130 Tolna, Móra Ferenc utca 1-től-28-ig

7130 Tolna, Móricz utca 1-től-13-ig

7130 Tolna, Nagyszög dülő külterület 0-tól-15-ig

7130 Tolna, Páskum kert külterület 10041

7130 Tolna, Pécsy józsef utca

7130 Tolna, Rozmajer Ferenc utca

7130 Tolna, Sport utca 1-től-28-ig

7130 Tolna, Szilágyi Erzsébet utca 1-től-7-ig

7130 Tolna, Szőlőhegy utca 1-től-6-ig

7130 Tolna, Tavasz utca 1-től-34-ig

7130 Tolna, Tinódi L. Sebestyén utca 1-től-8-ig

7130 Tolna, Toldi utca 2-től-7-ig

7130 Tolna, Tompa utca 1-től 69-ig

7130 Tolna, Tóth Árpád utca 1-től-2-ig

7130 Tolna, Víztorony utca 0 tól-45-ig

7130 Tolna, Zártkert külterület 10504/4

7130 Tolna, Kisképi dülő

7130 Tolna, Öreghegy

 

Wosinsky Mór Óvoda Pitypang Óvodája 7130 Tolna, Bartók B. u. 41.

 1. Telephely: Tolna III. számú védőnői körzet
  7131 Mözs, Szent István u. 13.
  Tóth Annamária védőnő
  Tel.: 74/440-094
  e-mail: vedonomozs@cssk.tolna.hu

Tanácsadás rendje:
Kedd:
- csecsemő és kisgyermek tanácsadás kedd 8.30-11.00,
- várandós tanácsadás hétfő 9.00-11.00, a várandósok ellátása időpont egyeztetéssel történik.
Tolna III. számú körzethez tartozó utcák névjegyzéke:

7130 Tolna, Alkotmány utca 71- 72-től -119 ig, páros, páratlan

7130 Tolna, Babits Mihály utca 37-től 79-ig, 78-tól 108-ig

7130 Tolna, Bartók Béla utca 84-től 112-ig, 67-től 107-ig.

7130 Tolna, Erkel Ferenc utca 2-től-24-ig

7130 Tolna, Fusz János utca 16.

7130 Tolna, Gém utca 1-től-6-ig

7130 Tolna, Kodály Zoltán utca 2-től -36-ig

7130 Tolna, Komját Aladár utca 2-től 30-ig

7130 Tolna, Kosztolányi Dezső utca 1-től-20-ig

7130 Tolna, Liszt Ferenc utca 1-től 19-ig

7130 Tolna, Lotz Károly utca 1-től 26-ig

7130 Tolna, Radnóti utca 2-től 44-ig

7130 Tolna, Váci Mihály utca 1-től 20-ig

7130 Tolna, Ybl Miklós utca 1-től-19-ig


Mözs

  7131 Tolna, Mözs, Ady Endre utca 1-től 13-ig

7131 Tolna, Mözs, Alkotmány utca 1-től-45-ig

7131 Tolna, Mözs, Arany János utca 1-től-82-ig

7131 Tolna, Mözs, Bartók Béla utca 1-től-24-ig

7131 Tolna, Mözs, Béri Balogh Ádám utca 1-től-48-ig

7131 Tolna, Mözs, Deák Ferenc utca 1-től-3-ig

7131 Tolna, Mözs, Dobó István utca 1-től-36-ig

7131 Tolna, Mözs, Dózsa tér 2-től-16-ig

7131 Tolna, Mözs, Gyöngyvirág utca 1-től 31-ig

7131 Tolna, Mözs, Hunyadi utca 1-től-40-ig

7131 Tolna, Mözs, Iskola utca 1-től-18-ig

7131 Tolna, Mözs, Jókai utca 1-től-12-ig

7131 Tolna, Mözs, Komjáth Aladár utca 1-től-7-ig

7131 Tolna, Mözs, Kossuth Lajos utca 1-től-48-ig

7131 Tolna, Mözs, Kölcsey utca 1-től-8-ig

7131 Tolna, Mözs, Mátyás Király utca 1-től-21-ig

7131 Tolna, Mözs, Petőfi utca 1-től-25-ig

7131 Tolna, Mözs, Radnóti Miklós utca 1-től-39-ig

7131 Tolna, Mözs, Rákóczi utca 1-től-35-ig

7131 Tolna, Mözs, Szent István utca 1-től-13-ig

7131 Tolna, Mözs, Széchenyi utca 1-tól-19-ig

7131 Tolna, Mözs, Temető utca 1-től-54-ig

7131 Tolna, Mözs, Tolnai utca 0-től-72-ig

7131 Tolna, Mözs, Vasút utca 1-től-24-ig

7131 Tolna, Mözs, Árpád utca 1-től-25-ig


Wosinsky Mór Óvoda Aprajafalva Óvodája 7130 Tolna, Alkotmány u. 76.
Wosinsky Mór Óvoda Zöldkert Óvodája 7131 Tolna, Mözs Szt. István u. 38.

 1. Telephely: Tolna IV. számú védőnői körzet
  7130 Tolna, Garay u. 6.
  Védőnő: Bérces Nóra, jelenleg helyettesített körzet
  Helyettesek: Fekete Mária, Korsósné Koza Mária
  T: 74/440-539
  e-mail cím: vedono4@cssk.tolna.hu

Tanácsadás rendje:
Kedd:
- csecsemő és kisgyermek 8.30-12.30
- várandós tanácsadás 13.00-15.00: a várandósok ellátása időpont egyeztetéssel történik.
A IV. számú védőnői körzet:

7130 Tolna, Batthyány utca 1-43

7130 Tolna, Bercsényi utca 1-59

7130 Tolna, Bocskai utca 1-39

7130 Tolna, Béri Balogh Ádám utca 1-60

7130 Tolna, Csokonai utca 1-8

7130 Tolna, Damjanich utca 1-44

7130 Tolna, Deák Ferenc utca 1-43 és 75-94

7130 Tolna, Eötvös utca 1-19

7130 Tolna, Homokdomb utca 1-14

7130 Tolna, Jókai utca 1-21

7130 Tolna, Madách utca 1-46

7130 Tolna, Major köz 1-26

7130 Tolna, Mikszáth utca 0-36

7130 Tolna, Perczel Mór utca 1-55

7130 Tolna, Rákóczi utca 1-63

7130 Tolna Stuttensee-i utca

7130 Tolna, Szedresi utca 1-68

7130 Tolna, Széchenyi utca 1-58

7130 Tolna, Táncsics Mihály utca 1-28

7130 Tolna, Vörösmarty utca 1-30

7130 Tolna, Zrínyi utca 1-33

 
Wosinsky Mór Óvoda Gesztenyéskert Óvodája 7130 Tolna, Festetich u. 131.

Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola , 7131Tolna-Mözs, Iskola u. 19.


Iskolavédőnői Szolgálat
Védőnő: Merklné Stróbl Györgyi

Telefon szám: 06 30 7091603
e-mail cím: iskolavedono@cssk.tolna.hu

Telephelyek:
Tolna, Sport u. 15/A
hétfő: 8.00-17.00
kedd:7.00-15.00
szerda: 8.00-17.00
csütörtök:7.00-15.00
péntek: 7.00-13.00

Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7130 Tolna, Bartók u. 23.

Fogadó óra: hétfő 12.00-17.00, kedd: 7.00-10.00

 


Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Tagiskolája, alsó, felső tagozat 7130 Tolna, Kossuth u. 6.

Fogadó óra, tanácsadás minden hónap 2. szerda 12.00-17.00


Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium  7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 73.
Fogadó óra: minden hónap 2. péntek 8.00-10.00 

 

Dokumentumok

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adobe PDF file, 159.4 KB | 2009. december 3. csütörtök

Szervezeti és Működési Szabályzat

CSSK alapító okirat

Adobe PDF file, 129.5 KB | 2019. május 9. csütörtök

CSSK alapító okirat

Foglalkoztatási pont

Cím: 7130 Tolna, Hősök tere 2.
Telefon: 74/440-755
E-mail: tolnammktolna@lab.hu

Tolna Megyei Kormányhivatal
Tolnai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége - Foglalkoztatási pont

A korábbi kirendeltségvezető helyett még újat nem neveztek ki.

 

Fogorvos: 1. sz. körzet

2020. április 1. napjától dr. Mizsei Gergő és dr. Oszbach Richárd fogorvosok

Cím: Egészségház, 7130 Tolna, Deák Ferenc u. 25.
Telefon: 74/440-202

Az alábbi rendelési idők a nyári szabadságolások és más okból történő helyettesítések miatt változhatnak. 

Rendelési idő és körzet

A rendelési idő: csütörtök 15 –21 óra és péntek 9–18 óra.

A körzet utcajegyzéke:
Akácfasor utca, Alkotmány utca, Avar utca, Babits M. utca, Balassi B. utca, Bartók B. utca, Batthyány utca, Bem utca, Bercsényi utca, Bethlen G. utca, Béke utca, Béri B. Á. utca, Bocskai utca, Csokonai utca, Deák F. utca 44-75-ig, Dohány utca, Dózsa Gy. utca, Eötvös utca, Erkel F. utca, Fém utca, Gém utca, Határ utca, Hársfa utca, Homokdomb utca, Jelky A. utca, József a. utca, Katona J. utca, Kazinczy F. utca, Kápolna ltp., Kinizsi P. utca, Kinizsi köz, Kőrösi Cs. S. utca, Mester utca, Mező utca, Mikszáth K. utca, Móra F. utca, Móricz Zs. utca, Munkácsy M. utca, Perczel M. utca, Pécsy József utca, Rozmajer Ferenc utca, Sport utca, Széchenyi utca, Szilágyi E. utca, Szőlőhegy utca, Tavasz utca, Táncsics M. utca, Tinódi L. S. utca, Toldi M. utca, Tompa utca, Tóth Á. utca, Víztorony utca, Vörösmarty M. utca, Zrínyi M. utca

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 73.
Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7130 Tolna, Bartók u. 23.
Wosinsky Mór Óvoda Pitypang Óvodája 7130 Tolna, Bartók B. u. 41.

Fogorvos: 2. sz. körzet

Dr. Bajor Viktória

Cím: 7130 Tolna, Garay u. 6.
Telefon: 74/440-488

Az alábbi rendelési idők a nyári szabadságolások és más okból történő helyettesítések miatt változhatnak. 

Rendelési idő és körzet

Hétfő

10.00-16.00

Kedd

14.00-20.00

Szerda

Iskola fogászat

Csütörtök

14.00-20.00

Péntek

10.00-16:00

A körzet utcajegyzéke:
Ady E. utca, Aldunasor, Arany J. utca, Árpád utca, Bajcsy-Zs. utca, Bányaköz, Bezerédj I. és P. utca és tér, Bodegraveni utca, Deák F. utca, Damjanich utca, Diófasor utca, Dombori utca, Fáy A. ltp., Fácánkerti út, Festetich utca, Foki köz, Fürdőház utca, Garay utca, Gutai puszta, Gyárvégtelep, Hajós utca, Háromszög utca, Heislerpuszta, Homokhegy dűlő, Hősök tere, Jókai M. utca, Kisképi dűlő, Kossuth utca, Lehel utca, Madách I. utca, Magaspart utca, Majorköz, Malom utca, Nagyszög dűlő, Napraforgó utca, Öregvajka, Uzon utca, Újrétisor, Pajta tér, Palé utca, Páskum kert, Petőfi S. utca, Piac tér, Rákóczi utca, Rétisor utca, Selyemgyár utca, Stuttensee-i utca, Szamos utca, Szedresi utca, Szekszárdi utca, Szent Imre utca, Szent István tér, Sziget puszta, Textilház, Wesselényi utca, Wossinsky utca, Tanyák

Széchenyi István Általános Iskola 7130 Tolna, Kossuth u. 6.
Szent Mór Katolikus Általános Iskola 7130 Tolna, Kossuth u. 10.
Wosinsky Mór Óvoda Selyem Óvodája 7130 Tolna, Selyemgyár u. 5.
Wosinsky Mór Óvoda Gesztenyéskert Óvodája 7130 Tolna, Festetich u. 131.

Fogorvos: 3. sz. körzet

dr. Kövesdi Zsuzsanna és dr. Somlán György

Cím: 7131 Mözs, Szent István u. 13.
Telefon: 74/540-137; 06 30 578 4000
E-mail: drsomlan@t-online.hu

Az alábbi rendelési idők a nyári szabadságolások és más okból történő helyettesítések miatt változhatnak. 

Rendelési idő és körzet

Hétfő

14.00 - 20.00

Kedd

08.00 - 20.00

Csütörtök

08.00 - 20.00

A körzet utcajegyzéke:
Mözs közigazgatási területe.
Tolna: Alkotmány utca, Almáskerti utca, Babits M. utca, Bartók B. utca, Fém utca, Fusz J. utca, Gárdonyi G. utca, Gólya utca, Határ utca, Kinizsi P. utca, Kisfaludy utca, Kodály Z. utca, Kosztolányi D. utca, Liszt F. utca, Lotz K. utca, Mező utca, Váczi M. utca, Ybl M. utca

I. István Általános Iskola 7131 Tolna, Mözs Iskola u. 19.
Wosinsky Mór Óvoda Aprajafalva Óvodája 7130 Tolna, Alkotmány u. 76.
Wosinsky Mór Óvoda Zöldkert Óvodája 7131 Tolna, Mözs Szt. István u. 38.

Gyógyszertári ügyelet

Website: http://patikavilag.hu/tolna

Gyermekorvos: 1. sz. körzet

Tartós helyettesítés, Dr. Barna Györgyi

Cím: Egészségház, 7130 Tolna, Deák Ferenc u. 25.
Telefon: 74/440-342

Rendelési idő (Tolna)

Hétfő

13.00 - 15.00   

Kedd

8.00 - 10.00

Szerda

13.00 - 15.00

Csütörtök

8.00 - 10.00

Péntek

10.00 - 12.00

Csecsemő tanácsadás: szerda 11.00-12.00

A házi gyermekorvosi körzetek területei

I. számú körzet, 7130 Tolna, Deák F. u. 25.
Alkotmány utca, Almáskerti utca, Avar utca, Babits M. utca, Balassi B. utca, Bartók B. utca (Mözs és Tolna), Bányaköz, Béke utca, Erkel F. utca, Deák F. utca, Dohány utca, Fém utca, Fusz János utca, Gárdonyi G. utca, Gém utca, Határ utca, Hársfa utca, Homokdomb utca, József A. utca, Katona J. utca, Kazinczy F. utca, Kápolna ltp., Kisfaludy utca, Kodály Z. utca, Komjáth A. utca, Kosztolányi D. utca, Liszt F. utca, Lotz K. utca, Mester uca, Mező utca, Móricz Zs. utca, Munkácsy M. utca, Pécsy József utca,  Radnóti M. utca, Rozmájer Ferenc utca,  Sport utca, Szőlőhegy utca, Táncsics M. utca, Toldi utca, Tóth Á. utca, Váczi M. utca, Víztorony utca, Ybl M. utca

Széchenyi István Általános Iskola 7130 Tolna, Kossuth u. 6.
Szent Mór Katolikus Általános Iskola 7130 Tolna, Kossuth u. 10.
Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 73.
Wosinsky Mór Óvoda Selyem Óvodája 7130 Tolna, Selyemgyár u. 5.
Wosinsky Mór Óvoda Gesztenyéskert Óvodája 7130 Tolna, Festetich u. 131.

Gyermekorvos: 2. sz. körzet

Dr. Barna Györgyi

Cím: Egészségház, 7130 Tolna, Deák F. u. 25.
Telefon: 74/440-342

Rendelési idő

Hétfő

8.00 – 10.00          Fácánkert 11.30-12.30

Kedd

14.00 - 16.00

Szerda

8.00 - 10.00

Csütörtök

14.00 - 16.00

Péntek

8.00 - 10.00

Csecsemő tanácsadás: kedd 12.30-13.30

II. számú körzet, 7130 Tolna, Deák F. u. 25.

Ady E. utca, Akácfasor utca, Alkotmány utca, Arany J. utca, Árpád utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Batthyány utca, Bem utca, Bercsényi utca, Béri Balogh Á. utca (Mözs és Tolna) Bethlen G. utca, Bezerédj I. és P. tér, Bezerédj I. és P. utca, Bodegraveni utca, Bocskai utca, Damjanich utca, Deák F. utca, Diófasor utca, Dombori utca, Eötvös utca, Fáy A. tér, Fácánkerti út,  Festetich utca, Foki köz, Fürdőház utca, Garay utca, Gutai puszta, Gyárvég telep, Hajós utca, Háromszög utca, Heislerpuszta, Homokhegy dűlő, Hősök tere, Jelky utca, Jókai utca, Kaszárnya utca, Kinizsi P. utca, Kinizsi köz, Kisképi dűlő, Kossuth L. utca, Kőrösi Csoma S. utca, Lehel utca, Madách utca, Magaspart utca, Major köz, Malom utca, Mikszáth K. utca, Móra F. utca, Nagyszög dűlő, Napraforgó utca, Öreghegy, Uzon utca, Pajta tér, Palé utca, Páskumkert, Perczel M. utca, Petőfi S. utca, Piactér, Rákóczi utca, Réti sor, Selyemgyár utca, Stern-köz, Stuttensee-i utca, Szamos utca, Szent István tér, Szedresi utca, Széchenyi utca, Szekszárdi utca, Szilágyi E. utca, Tavasz utca, Textilház, Tinódi L. S. utca, Tolna sziget, Tompa utca, Újréti sor, Vörösmarty M. utca, Wesselényi M. utca, Wossinsky M. utca, Zrínyi utca

Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7130 Tolna, Bartók u. 23.
I. István Általános Iskola 7131 Tolna, Mözs Iskola u. 19.
Wosinsky Mór Óvoda Aprajafalva Óvodája 7130 Tolna, Alkotmány u. 76.
Wosinsky Mór Óvoda Pitypang Óvodája 7130 Tolna, Bartók B. u. 41.
Wosinsky Mór Óvoda Zöldkert Óvodája 7131 Tolna, Mözs Szt. István u. 38.

Háziorvos: 1. sz. körzet

Dr. Salamon Tímea

Cím: Egészségház, 7130 Tolna, Deák F. u. 25.
Telefon: 74/440-349

Az alábbi rendelési idők a nyári szabadságolások és más okból történő helyettesítések miatt változhatnak. 

Rendelési idő

Hétfő

8-12

Kedd

11-15

Szerda

8-12

Csütörtök

11-15

Péntek

8-12

I. számú körzet, 7130 Tolna, Deák F. u. 25.
Aldunasor, Arany J. utca, Árpád utca, Bajcsy-Zsilinszky utca 1-28-ig és 103-131-ig, Bezerédj I. utca és tér, Bezerédj P. utca és tér, Bodegraveni út, Diófasor utca, Dombori utca, Festetich utca, Foki köz, Fürdőház utca, Garay utca, Gutai puszta, Gyárvégtelep, Háromszög utca, Hősök tere, Kossuth L. utca, Lehel utca, Magaspart utca, Malom utca, Napraforgó utca, Pajta tér, Palé utca, Petőfi S. utca, Piac tér, Rétisor utca, Selyemgyár utca, Stern-köz, Szamos utca, Szekszárdi utca, Szent Imre utca, Szent István tér, Újrétisor utca, Wesselényi utca

Háziorvos: 2. sz. körzet

Dr. Handl Mária

Cím: Egészségház, 7130 Tolna, Deák F. u. 25.
Telefon: 74/441-728

Az alábbi rendelési idők a nyári szabadságolások és más okból történő helyettesítések miatt változhatnak. 

Rendelési idő

Hétfő

12-16

Kedd

8-12

Szerda

13-17

Csütörtök

8-12

Péntek

8-11

II. számú körzet, 7130 Tolna, Deák F. u. 25.
Batthyány utca, Bercsényi utca, Béri B. Á. utca, Csokonai utca, Damjanich utca, Deák F. utca 1-43-ig és 75-94-ig és lakótelep, Dózsa Gy. utca, Eötvös utca, Fácánkerti út,  Fáy A. tér, Homokdomb utca, Jókai utca, József A. utca, Madách I. utca, Major köz, Nagyszög, Öreghegy, Öregvajka, Perczel M. utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca, Sziget, Wossinsky utca

Háziorvos: 3. sz. körzet

Dr. Juhász László

Cím: 7130 Tolna, Alkotmány u. 1.
Telefon: 74/440-128

Az alábbi rendelési idők a nyári szabadságolások és más okból történő helyettesítések miatt változhatnak. 

Rendelési idő

Hétfő

7-11

Kedd

13-17

Szerda

7-11

Csütörtök

12-16

Péntek

páros hét: 12-16, páratlan hét: 7-11

III. számú körzet, 7130 Tolna, Alkotmány u. 1.
Alkotmány utca 1-49-ig és 2-56-ig, Almáskerti utca, Avar utca, Babits M. utca 1-23-ig és 2-60-ig, Balassi B. utca, Bartók Béla utca 19-55-ig és 16-64-ig, Béke utca, Deák F. u. 44-75-ig, Dohány utca, Fém utca, Határ utca, Hársfa utca, Katona J. utca, Kazinczy F. utca, Kápolna lakótelep, Mester utca, Mező utca, Móricz Zs. utca, Sport utca, Toldi utca, Tóth Á. utca, Víztorony utca

Háziorvos: 4. sz. körzet

Szűcsné dr. Zsiga Éva

Cím: 7131 Mözs, Szent István u. 13.
Telefon: 74/440-413

Az alábbi rendelési idők a nyári szabadságolások és más okból történő helyettesítések miatt változhatnak. 

Rendelési idő

Hétfő

12-16 óráig

Kedd

8-12 óráig

Szerda

12-16 óráig

Csütörtök

8-11 óráig

Péntek

8-11 óráig

IV. számú körzet, 7131 Tolna, Mözs Szent István u. 13.
Mözs közigazgatási területe, kivéve: Arany János utca, Radnóti utca, Komjáth A. utca

Háziorvos: 5. sz. körzet

Dr. Erdősi József

Cím: Egészségház, 7130 Tolna, Deák Ferenc u. 25.
Telefon: 74/440-548

Az alábbi rendelési idők a nyári szabadságolások és más okból történő helyettesítések miatt változhatnak. 

Rendelési idő

frissítve: 2020.08.04

Hétfő

8-11

Kedd

13-16

Szerda

8-10.30

Csütörtök

14-17

Péntek

8-10.30

V. számú körzet, 7130 Tolna, Deák F. u. 25.
Ady E. utca, Akácfasor utca, Bajcsy-Zsilinszky utca 28-109-ig, Bartók B. u. 1-17-ig és 2-14-ig, Bányaköz, Bem utca, Bethlen G. utca, Bocskai utca, Hajós utca, Heislerpuszta, Homokhegy dűlő, Jelky utca, Kaszárnya utca, Kinizsi P. utca, Kinizsi köz, Kisképi dűlő, Kőrösi Cs. S. utca, Mikszáth K. utca, Móra F. utca, Munkácsy M. utca, Uzon utca, Páskumkert, Pécsy József utca, Rozmájer Ferenc utca, Stuttensee-i utca, Szedresi utca, Szilágyi E. utca, Szőlőhegy utca, Tavasz utca, Táncsics M. utca, Textilház, Tinódi utca, Tompa utca, Vörösmarty M. utca, Zrínyi M. utca

Háziorvos: 6. sz. körzet

Dr. Régi Csaba - a volt gyermekorvosi rendelőben. A rendelő az udvar felől közelíthető meg.

Cím: 7130 Tolna, Alkotmány u. 1/a.
Telefon: 74/951-668

Az alábbi rendelési idők a nyári szabadságolások és más okból történő helyettesítések miatt változhatnak. 

Rendelési idő

Hétfő

13-18

Kedd

8-12

Szerda

12-16

Csütörtök

8-12

Péntek

páros hét: 8-12, páratlan hét: 12-16

VI. számú körzet, 7130 Tolna, Alkotmány u. 1.
Tolna: Alkotmány u. 51-119-ig és 58-78-ig, Babits M. utca 25-78-ig és 62-108-ig, Bartók B. utca 55-107-ig és 64-112-ig, Erkel F. utca, Fusz János utca, Gárdonyi G. utca, Gém utca, Gólya utca, Kisfaludy utca, Kodály Z. utca, Komjáth A. utca, Kosztolányi D. utca, Liszt F. utca, Lotz K. utca, Radnóti M. utca, Váci M. utca, Ybl M. utca
Mözs: Arany J. utca

Labor/Fizioterápia/Életmód tanácsadás

Cím: Egészségház Tolna, Deák F. u. 25.
Telefon: 74/440-123

Labor (vérvétel): hétfőtől péntekig 7.00-9.00

Fizioterápia: hétfőtől péntekig 8.00-11.00

Életmód szaktanácsadás: kedd 14.00-18.00

Lakossági hulladékudvar

A Thelena Kft. telephelye mögött

Cím: 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 72/2.
Website: http://aliscaterra.hu/

A hulladékudvar olyan hulladékok átvételére lett kialakítva, melyek a háztartási gyűjtőedényekben, ill. a szelektív gyűjtőkonténerekben nem helyezhetők el, illetve a lomtalanítás során sem lehet elszállítani őket.

A hulladékudvar nyitva tartása

Háztartási hulladékok
- Lom, hulladék (pl. Bútorféleségek)
- Üveg hulladék (befőttes, szörpös, italos üvegek)
- Papír hulladék (pl. szórólapok, karton)
- Műanyag hulladék (pl. nejlon zacskó, üdítős palack)
- Italos karton dobozok (tetra pack csomagolás, üdítős, tejes doboz)
- Textilhulladék
- Személyautó gumiabroncs- max. egy garnitúra
- Ömlesztett zöld hulladék (pl. levágott fű, nyesedék, lomb)
- Lakossági építési törmelék- max. egy köbméter
- Fémhulladék

Veszélyes hulladékok
- Fáradt olaj , használt sütő zsiradék
- Festék, oldószer
- Növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei
- Fénycső, izzó
- Száraz elem (pl. gomb elem, ceruza elem)
- Háztartási gépek (gáztűzhely, mosógép)
- Akkumulátor
- Festékpatronok, tonerek
- A háztartásban előforduló hajtógázas palackok (pl. légfrissítő, dezodor stb.)

A felsorolt hulladékok hulladékfajtánként ingyenesen átvehető mennyiségéről tájékozódjanak a helyszínen, vagy érdeklődjenek az Alisca Terra Kft. ügyfélszolgálatánál. (Tel.: 74/528-850)
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az építési törmeléket csak abban az esetben áll módunkban térítésmentesen átvenni, ha az elkülönítetten válogatva (tégla, cserép, beton, kő, föld stb.) kerül beszállításra.

A hulladékudvar szolgáltatásait bármely magánszemély a lakcímigazoló kártya felmutatása után térítésmentesen veheti igénybe.

A szolgáltatási területen működő vállalkozások papírt, műanyagot és fémet térítésmentesen adhatnak le, veszélyes hulladék esetében szerződés alapján térítési díj megfizetésével vehetik igénybe a hulladékudvar nyújtotta szolgáltatásokat.
A hulladékudvarral kapcsolatos bármilyen jellegű kérdésével forduljon bizalommal cégünk ügyfélszolgálatához az alábbi elérhetőségeken:
ALISCA Terra Regilonális Hulladékgazdálkodási Kft.
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. Telefon: 74/528-850, Fax: 74/528-851
e-mail: ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu

 

 

 

Orvosi ügyelet

Cím: 7130 Tolna, Garay u. 6.
Telefon: 74/440-340

Posta - Mözs

Cím: 7131 Mözs, Deák F. u. 1.
Telefon: 74/440-365

Nyitva:

 • Hétfő - péntek: 08:00-12:00, 12:30-15:30
 • Szombat - vasárnap: zárva

Posta - Tolna

Cím: 7130 Tolna, Deák F. u. 81/3.
Telefon: 74/440-001

Nyitva: H 8.00-17.00 K-P 8.00-16.00

Rendőrőrs Tolna

Az őrs teljes állománya azon fáradozik, hogy az országos célokkal összhangban "védőbástyaként" szolgálja a mindennapok nyugalmát.

Cím: 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
Telefon: 74/540-016
Fax: 74/442-784

A Tolnai Rendőrőrs létrehozására 1991. szeptember 1-én került sor a közrend-közbiztonság javítása, a bűnüldözés eredményessége növelése valamint egyes állampolgári ügyek intézése céljából.

KépTolna Rendőrőrs

A Tolnai Rendőrőrs a Szekszárdi Rendőrkapitányság szervezetében Tolna város Mözs településrésszel, valamint Bogyiszló, Fácánkert, Fadd-Dombori községek közigazgatási területe által meghatározott illetékességi területtel rendelkezik.

Az osztály jogállású őrs tevékenységét az őrs parancsnoka /osztály besorolású/ irányítja - a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője közvetlen alárendeltségében - és egy személyben felel az ott folyó munkáért.

Az Őrs a 12 ezer főt meghaladó városban Tolnában található, méghozzá a város szívében a Bajcsy-Zilinszky utca 10. szám alatt.

Megközelítőleg 25.000 ember biztonsága felett őrködünk nap, mint nap. Ez a szám a nyári időszakban kiegészül azzal az 5.000 pihenni vágyóval aki Fadd-Dombori üdülőterületen tölti el nyári szabadidejét.

Az osztály jogállású őrs létszáma feltöltött. Az állomány két alosztályba - Közbiztonsági Alosztály valamint a Bűnügyi Alosztály - szervezetten működik.

A működési területhez tartozó településeken a rendőri feladatokat körzeti megbízottak látják el. A 2010-es évben Faddon körzeti megbízotti csoport került létrehozásra, amely 4 fővel - folyamatos rendőri jelenléttel - igyekszik elejét a bűncselekmények elkövetésének.

Az őrs bűnügyi alosztálya által feldolgozott bűnügyek száma a 2008-2009-es éveket vizsgálva mintegy 3 %-os emelkedést mutatott. A bűncselekmények összetételét vizsgálva látszik, hogy ezek alapvetően vagyon elleniek.

A közrendvédelmi tevékenység tekintetében az intézkedési aktivitás folyamatosan nő.

Mindennapi tevékenységeink során hatékonyan együttműködünk az illetékességi területünkön működő civil szervezetekkel, önkormányzatokkal valamint a polgárőrséggel.

Az elmúlt időszakban végrehajtott közbiztonsági akciók, fokozott ellenőrzések és a növekvő intézkedés szám meghozta gyümölcsét. 2009. év adatait összevetve a 2010 év ugyanezen időszakával megállapítható, hogy a területünkön elkövetett bűncselekmények száma jelentős mértékben csökkent.

Csorba Szilárd c. r. alezredes
Tolna Rendőrőrs Parancsnoka

Bejelentések

Állampolgári bejelentések/ügyintézés az alábbi címen:
http://www.police.hu/ugyintezes

 

Salvia Gyógyszertár

Cím: 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 74/440-516
Fax: 74/440-516

hétfő

8:00–18:00

kedd

8:00–18:00

szerda

8:00–18:00

csütörtök

8:00–18:00

péntek

8:00–18:00

szombat

8:00–12:00

vasárnap

Zárva

Sportcsarnok

Cím: 7130 Tolna, Sport u. 15/A.
Telefon: 74/670-745
Website: Facebook

Kép

Szent Mór Katolikus Általános Iskola

2019. augusztus 1-el megszűnt.

Cím: 7130 Tolna, Kossuth L. u. 10.

.

Szentháromság Patika

2019. május 2-án bezárt.

Cím: 7130 Tolna, Árpád u. 33.
Telefon: 74/540-009, 74/442-516
Fax: 74/540-009

 .

Temetkezés

Tolna és Mözs

Telefon: +36 20 557 5192, 74/443-601
E-mail: tolna@panteon-temetkezes.hu
Website: http://www.panteon-temetkezes.hu/temetok/5

Gondnok: Aponyi Lászlóné
7130 Tolna, Hajós u. 3.

Virágbolt: Schützné Vígh Mária
7130 Tolna, Deák F. u. 6.
74/443-904, 20/953-1475

Temetők nyitvatartása:
Április 1. - szeptember 30. 7 - 20h
Október 1. - március 31. 7 - 17h
Október 29. - november 4. 7 - 20h

Tilia Gyógyszertár

Cím: 7130 Tolna, Alkotmány u. 24.
Telefon: 74/440-462
Fax: 74/540-049

hétfő

8:00–18:00

kedd

8:00–18:00

szerda

8:00–18:00

csütörtök

8:00–18:00

péntek

8:00–18:00

szombat

Zárva

vasárnap

Zárva

Tolna Városi Sporttelep

Cím: 7130 Tolna, Deák Ferenc u.
Telefon: +36 23 336 035
E-mail: vincze-karoly@t-online.hu
Website: http://www.tolnavfc.hu/

Kép

Tolnai Önkéntes Tűzoltóság

Cím: 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.
Telefon: 74/440-005
E-mail: tolnaot@tmkatig.tolna.net
Fax: 74/440-005

Elérhetőségek
Akadálymentesített változat
ÖnkormányzatTestületA város vezetőiBizottságokNemzetiségi ÖnkormányzatokPolgármesteri HivatalVálasztások
Közszolgáltatások
RendeletekPályázatokKözzétételKözbeszerzésKözérdekű adatok