Bizottságok

A képviselő-testület bizottságai

A képviselő-testület részben jogszabályi kötelezés miatt, részben saját munkájának segítése és szakmai megalapozása érdekében, állandó bizottságokat hoz létre.

A bizottságok összetételét, feladatait, működési rendjét teljes részletességgel az SZMSZ szabályozza, melyet a Rendeletek között olvashat.


Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

A képviselő-testület egyes feladatait az általa létrehozott bizottságokra átruházhatja. A bizottságok részt vesznek a döntések szakmai előkészítésében is. (Költségvetés, bevételek alakulása, a város és a fenntartásában lévő intézmények gazdálkodásának nyomon követése, pénzügyekkel és gazdálkodással kapcsolatos észrevételek, állásfoglalások kialakítása. SZMSZ kidolgozásában közreműködés, módosításra javaslattétel, javaslatot tesz a testületi ülések napirendi pontjaira és egyéb ügyrendi, jogi kérdések nyomon követése.)

bővebben

Elnök:

Guld Csaba

turboautosiskola@gmail.com

Tagok:

Herczig Zoltán

herczigz@tolna.net

Tagok:

Szabó Imre

telehazmozs@freemail.hu

Tagok:

Sziráki János

Tagok:

Vincze Károly

vincze.emp@t-online.hu

A bizottság feladatai

a) Az önkormányzatnál és intézményénél véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves tervezeteit.
b) Figyelemmel kíséri költségvetési bevételek alakulását - különös tekintettel a saját bevételekre-, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.
c) Javaslatot tesz - a polgármesterre átruházott hatáskört meghaladó összeg tekintetében - a hitelek felvételére, vizsgálja a hitelfelvétel indokait, és annak gazdasági megalapozottságát, ellenőrizteti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülését,
d) Kezdeményezi az önkormányzati biztos kirendelését.
e) Véleményt alkot a költségvetési koncepcióról.
f) Részt vesz az intézményi ellenőrzések realizálásában.
g) Ellenőrzi az önkormányzati vállalkozások körébe tartozó határozatok végrehajtását.
h) Véleményezi az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseket.
i) Közreműködik a helyi adózás feltételrendszerének kialakításában.
j) Véleményezi a vállalkozásba vihető önkormányzati vagyon hasznosítását.
k) Előzetesen véleményezi az önkormányzati gazdasági társaság vezetőinek kinevezését és személyi béreinek összegét.
l) Javaslatot tesz 10 millió forint feletti hitelfelvétel esetén a hitel összegére és a felvétel időpontjára.
m) Javaslatot tesz az önkormányzat gazdasági társasága vezetőjének (ügyvezető) prémiumának összegére.
n) Figyelemmel kíséri a városi kommunális szolgáltatás helyzetét.
o) Ellenőrzi és véleményezi a város környezetvédelmi feladatait.
p) Vizsgálja és értékeli a város társadalmi és gazdasági helyzetét és adottságait.
q) Véleményezi a megyei területfejlesztési koncepciót és programokat a város illetékességi területét érintő kérdésekben.
r) Vizsgálja, és javaslatot készít a város fejlesztési programjára - összhangban a regionális és megyei területfejlesztési programjával - és azokban részt vesz.
s) Ellenőrzi és véleményezi az önkormányzat műemlékvédelmi tevékenységét.
t) Véleményezi a város rendezési terveit és a módosításait.
u) Ellenőrzi és véleményezi a város köztisztaságának helyzetét.
v) Külföldi kapcsolatokon keresztül üzleti vállalkozási lehetőségeket tár fel.
w) Dönt a város közterületeinek és műtárgyainak karbantartásával, állagmegóvásával és felújításával kapcsolatos - előre betervezett - munkákról és ellenőrzi ezek végrehajtását.
x) Figyelemmel kíséri az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások tevékenységét.
y) Közreműködik a vállalkozásokat érintő pályázatok kiírásában.
z) Véleményezi az önkormányzat vállalkozások körébe tartozó határozatait.
aa) Véleményezi a bruttó 4 millió forintot meghaladó értékű ingatlanok elidegenítéséről vagy az ingyenes használatba adásról szóló előterjesztéseket.
bb) Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetőjének prémium feltételeire és értékeli azok teljesítését.

Humán Bizottság

A képviselő-testület egyes feladatait az általa létrehozott bizottságokra átruházhatja. A bizottságok részt vesznek a döntések szakmai előkészítésében is. (Oktatásügy, közművelődés, sport, önkormányzati fenntartású intézmények működésének figyelemmel kísérése, egyéb a humán szférát érintő önkormányzati feladatok ellátásának nyomon követése.)

bővebben

Elnök:

Baksainé Kenessei Éva

kenesseieva@freemail.hu

Tagok:

Balogh Zoltán János

baloghz@tolna.net

Tagok:

Herczig Lászlóné

klarissza48@freemail.hu

Tagok:

Straubinger Ferenc

straubinger@citromail.hu

Tagok:

Ürmös M. Attila

urmos.attila@jobbik.hu

A bizottság feladatai

a) Elkészíti a helyi oktatáspolitikai koncepciót és közreműködik az oktatásügy fejlesztésének tervezésében.
b) Figyelemmel kíséri a város közművelődését, állást foglal az egyes közművelődési tevékenységek és programok támogatásában.
c) Figyelemmel kíséri az ifjúság helyzetének alakulását, különös tekintettel a továbbtanulási gondokra, pályakezdési nehézségekre, a társadalomba való beilleszkedésre.
d) Támogatja a városban folyó művészi és tudományos alkotó munkát.
e) Figyelemmel kíséri a város sport életét, kapcsolatot tart az e területen működő egyesületekkel, szövetségekkel.
f) Véleményezi az oktatási, kulturális, sport intézményeknél a kinevezéseket és a pályázatok elbírálásában részt vesz.
g) Figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények működését, javaslatot tesz anyagi támogatásuk biztosítására, beruházásokra, felújításokra.
h) Véleményezi az oktatási, kulturális intézmény létesítését, szervezeti módosítását és megszüntetését.
i) Figyelemmel kíséri a tanulók ifjúsági nyári táborozását.
j) Javaslatot tesz az oktatási intézmények nyersanyag költségeinek megállapítására.
k) Javaslatot tesz a városi nagyrendezvények támogatására költségvetésben elkülönített ágazati pénzeszközök felosztására.
l) Javaslatot tesz pályázat kiírására és elbírálására a közművelődési feladatokat ellátó jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülések és magánszemélyek részére támogatás nyújtása céljából.
m) Véleményezi a város egészségügyi és szociális intézményeinek a költségvetési javaslatait.
n) Vizsgálja az egészségügyi alapellátás helyzetét, javaslatot tesz egészségügyi és szociális intézményrendszer átszervezése esetén a főbb elvi kérdések - prioritások, források szervezeti struktúra - meghatározására.
o) Figyelemmel kíséri a polgárok egészségügyi, szociális helyzetét.
p) Véleményezi az egészségügyi és szociális intézményekben a kinevezéseket, pályázatok kiírásában és elbírálásában részt vesz.
q) Kapcsolatot tart a karitatív mozgalmakkal, segíti tevékenységüket.
r) Véleményezi és figyelemmel kíséri a Családsegítő Központ munkáját.
s) Figyelemmel kíséri a város oktatási intézményeiben a közétkeztetést.
t) Véleményezi az orvosi körzetcsoportok kialakítását.

Akadálymentesített változat
ÖnkormányzatTestületA város vezetői
Bizottságok
Nemzetiségi ÖnkormányzatokPolgármesteri HivatalVálasztásokKözszolgáltatásokRendeletekPályázatokKözzétételKözbeszerzésKözérdekű adatok