Testületi ülés 2017.
február 23. 15.00 óra

2017.02.17.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1104-4/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2017. február 23. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az á truházott
hatáskörök gyakorlásáról ( 28. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. A polgármester és a jegyző beszámolója az átruházott hatáskörb en hozott
döntések tapasztalatairól (29. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester, Ezerné dr. Huber Éva
jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

III. Beszámoló a nemzetközi munkacsoport 2016. évi munkájáról és az
önkormányzat 2017. évi nemzetközi tervének elfogadása (30. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Heilmann Józsefné, a nemzetközi munkacsoport elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. A Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi szakmai és pénzügy i
beszámolója (31. sz. előterjesztés)
Előadó: Paksi Ferenc parancsnok
Véleményezi: valamennyi bizottság

V. Beszámoló a Törpi Tanya Alapítvány és a Csodavár Egyesület 2016. évi
munkájáról (32. sz. előterjesztés)
Előadó: Balogné Ezer Ildikó, a Törpi tanya Alapítvány vezetője
Ványi-Tegzes Szilvia, a Csodavár Egyesület vezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság 

VI. A városi sportegyesületek 2016 . évi tájékoztatója (33. sz. elő terjesztés)
Előadó: sportegyesületek elnökei
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. A városi sportegyesületek 2017. évi támogatása és sportfinansz írozása (34.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Döntés a Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyerm ekjóléti
Társulása társulási megállapodás ának módosításáról (35. sz. elő terjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Javaslat Appelshoffer Ágnes polgármester 2017. évi szabadságol ási
ütemtervének elfogadására (36. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Döntés bérleti szerződés felmondás áról (37. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településf ejlesztési Bizottság

XI. Döntés a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2017. évi továb bi
finanszírozási igényeiről (38. sz. előterjesztés) Az előterjesztés további
egyeztetés követően később kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XII. Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz beny újtott „A
Paksi Társadalmi Tanács Koordinációs Munkacsoportjához benyújtott
projektötletek részletes terveinek elkészíttetése" tárgyú pályázat
megvalósításához szükséges tervező kiválasztásáról (39. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XIII. Döntés értékvédelmi rendelet alóli felmentésről (40. sz. előte rjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
XIV. Döntés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szerve zeti és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X. 21.) önkormányzati rendeletének
módosításáról (41. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XV. Döntés Tolna Város Önkormányzata kitüntető díjainak adományozá sáról szóló
11/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (42. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVI. Döntés a Zeneiskolai térítési és tandíjakról szóló 15/1997. (X .1.) Ör. rendelet
hatályon kívül helyezéséről (43. sz. előterjesztés)
 
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVII. Javaslat közműfejlesztési hozzá járulásról szóló rendelet megalkotására (44.
sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XVIII. Döntés az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben
dolgozó közalkalmazottak lakáshoz jutásának, valamint lakásuk felújításának
és korszerűsítésének támogatásár ól szóló 13/2004. (III.30.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésé ről (45. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Döntés a Tolnai Polgármesteri Hivatal köz tisztviselői számára biztosítot t
juttatásokról, támogatásokról s zóló 15/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról (46. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XX. Döntés szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának
megállapításáról (47. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az árajánlatok
beérkezését követően kerül kiküldésre
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

XXI. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (48. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXII. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (49. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXIII. Bejelentések, interpellációk, kérdések

Tolna, 2017. február 16.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
2018.04.06.

Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018

Önkormányzat
Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018
2018.04.16.

Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen
2018.04.19.

Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár