Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

2018.03.23.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-6/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2018. március 29. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  
I. em. Tárgyaló
 
Napirend:   
 
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (61. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  Tusa Zsuzsanna kérelme (62. sz. előterjesztés) Tusa Zsuzsanna időközben
visszavonta kérelmét
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
III.  Döntés  a  Tolna-Mözsi  Lovas  Egyesület  támogatási  kérelméről (63.  sz.
előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
IV.   Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi tevékenységéről (64. sz.
előterjesztés)
Előadó:  Koleszár  Ferencné  a Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
elnöke,  
Karaszi  Károly  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat
elnöke
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
   
V.  Döntés  Tolna  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzatának kérelmeiről (65.
sz. előterjesztés)
Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester   
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VI.  A Tolnai  Kulturális  Központ  és  Könyvtár 2017.  évi  beszámolója  (66.  sz.
előterjesztés)
Előadó:    Kiss-Kurz Evelin intézményvezető
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VII.   A  Szekszárdi  Tankerületi  Központ  intézményi  átszervezésre  vonatkozó
javaslatának véleményezése (67. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
VIII.  Javaslat  a  Dél-Balatoni  és  Sió-völgyi  Hulladékgazdálkodási  Rendszer
Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi képviselő, valamint térségi
képviselő-helyettes választására (68. sz. előterjesztés)
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
IX.  Döntés  pályázat  benyújtásáról  a  Magyarország  2018.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pontja szerinti
települési önkormányzatok rendkívüli támogatására (69. sz. előterjesztés)
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
X.   Döntés  a  mözsi  131/A  helyrajzi  szám  alatt  nyilvántartott,  gyógyszertár
megnevezésű  ingatlan  tárgyában  kötött  földhasználati  megállapodás
módosításáról (70. sz. előterjesztés)
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XI.  Döntés közvilágítási lámpatestek felszereléséről (71. sz. előterjesztés)
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XII.  Javaslat értékvédelmi pályázat kiírására (72. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIII.  Javaslat  a  Kossuth  u.  1.  III/8.  sz.  alatti  ingatlan  értékesítésére  (73.  sz.
előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIV.  2018. évi Közfoglalkoztatási kérelem benyújtása (74. sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
XV.  Javaslat  Tolna  Város  Önkormányzata  2018.  évi  közbeszerzési  tervének
elfogadására (75. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVI.  Döntés  a TOP-2.1.1-15-TL-2016-00001  azonosító  számú  „Játszóház  és
szabadidőpark  kialakítása  Tolna  városában”  című  projekt  keretében
megvalósuló  beruházáshoz  szükséges  elektromos  energiaellátás  E.On
csatlakozási szerződés megkötéséről (76. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XVII.  Döntés  a  TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015  azonosító  számú  „Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, bővítése Tolna városában”
tárgyú projekt közbeszerzési eljárásának eredményéről (77. sz. előterjesztés)
Az előterjesztés az ajánlatok értékelését követően kerül kiküldésre
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XVIII. Döntés  a  TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00001  kódszámú,  „Zöld  város –  Tolna
város”, valamint a TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 kódszámú, „Játszóház és
szabadidőpark kialakítása Tolna városában” tárgyú projektek megvalósítása
érdekében közbeszerzési eljárások lefolytatásáról (78. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XIX.  Döntés  az  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési  Operatív  Program  EFOP-1.5.2
kódszámú  pályázat  megvalósításához  szükséges  közösségszervező
kiválasztásáról (79. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XX.  Döntés  az  EFOP-1.5.2  kódszámú  pályázat  megvalósításához  szükséges
közbeszerzési  szakértő  kiválasztása  tárgyában  beérkezett  árajánlatok
elbírálásáról (80. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az ajánlatok értékelését
követően kerül kiküldésre
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XXI.  Döntés a  szociális  igazgatás  és  szociális  ellátás  helyi  szabályozásáról  szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (81. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező:  valamennyi bizottság
 
XXII.  Döntés  szennyvízcsatorna  közműfejlesztés  hozzájárulási  díjának
megállapításáról (82. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XXIII. A  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottság beszámolója  az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (83. sz. előterjesztés)
Előadó:   Guld Csaba, bizottsági elnök  
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XXIV. A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (84. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök  
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XXV.  A polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (85. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXVI. Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
 
Zárt ülés:  
 
XXVII. Fellebbezések elbírálása (86.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXVIII. „Tolna Városért” kitüntető díj odaítélése (87.sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXIX. Az „Év Tolnai Civil Szervezete” kitüntető díj odaítélése (88.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXX.   Az „Év Tolnai Vállalkozója” kitüntető díj odaítélése (89.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXXI.  „Tolna Város Sportjáért” kitüntető díj odaítélése (90.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXXII. „Tolna  Város  Kiváló  Közalkalmazottja”  kitüntető  díj  odaítélése  (91.sz.
előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
Tolna, 2018. március 22.
 
  Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

 

Önkormányzat
2017.06.22.

Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
június 29. 15.00 óra
2017.06.30.

Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról

Önkormányzat
Tájékoztató TOP-os nyertes pályázatokról
2017.07.13.

Testületi döntések
a június 29-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a június 29-ei ülésen
2017.08.09.

Testületi döntések
a július 26-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a július 26-ai ülésen
2017.09.22.

Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2017.
szeptember 28. 15.00 óra
2017.10.11.

Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a szeptember 28-ai ülésen
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár