Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

2018.03.23.

Tolna város polgármestere

Kép

Szám: 10/12-6/2018

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja:   2018. március 29. (csütörtök) 15.00 óra
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)  
I. em. Tárgyaló
 
Napirend:   
 
I.  Beszámoló  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  az  átruházott
 hatáskörök gyakorlásáról (61. sz. előterjesztés)  
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester,
    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
 
II.  Tusa Zsuzsanna kérelme (62. sz. előterjesztés) Tusa Zsuzsanna időközben
visszavonta kérelmét
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
III.  Döntés  a  Tolna-Mözsi  Lovas  Egyesület  támogatási  kérelméről (63.  sz.
előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
IV.   Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi tevékenységéről (64. sz.
előterjesztés)
Előadó:  Koleszár  Ferencné  a Német  Nemzetiségi  Önkormányzat
elnöke,  
Karaszi  Károly  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat
elnöke
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
   
V.  Döntés  Tolna  Város  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzatának kérelmeiről (65.
sz. előterjesztés)
Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester   
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VI.  A Tolnai  Kulturális  Központ  és  Könyvtár 2017.  évi  beszámolója  (66.  sz.
előterjesztés)
Előadó:    Kiss-Kurz Evelin intézményvezető
Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
VII.   A  Szekszárdi  Tankerületi  Központ  intézményi  átszervezésre  vonatkozó
javaslatának véleményezése (67. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
VIII.  Javaslat  a  Dél-Balatoni  és  Sió-völgyi  Hulladékgazdálkodási  Rendszer
Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi képviselő, valamint térségi
képviselő-helyettes választására (68. sz. előterjesztés)
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
IX.  Döntés  pályázat  benyújtásáról  a  Magyarország  2018.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pontja szerinti
települési önkormányzatok rendkívüli támogatására (69. sz. előterjesztés)
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
X.   Döntés  a  mözsi  131/A  helyrajzi  szám  alatt  nyilvántartott,  gyógyszertár
megnevezésű  ingatlan  tárgyában  kötött  földhasználati  megállapodás
módosításáról (70. sz. előterjesztés)
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  valamennyi bizottság
 
XI.  Döntés közvilágítási lámpatestek felszereléséről (71. sz. előterjesztés)
  Előadó:  Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XII.  Javaslat értékvédelmi pályázat kiírására (72. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIII.  Javaslat  a  Kossuth  u.  1.  III/8.  sz.  alatti  ingatlan  értékesítésére  (73.  sz.
előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XIV.  2018. évi Közfoglalkoztatási kérelem benyújtása (74. sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:   valamennyi bizottság
 
XV.  Javaslat  Tolna  Város  Önkormányzata  2018.  évi  közbeszerzési  tervének
elfogadására (75. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XVI.  Döntés  a TOP-2.1.1-15-TL-2016-00001  azonosító  számú  „Játszóház  és
szabadidőpark  kialakítása  Tolna  városában”  című  projekt  keretében
megvalósuló  beruházáshoz  szükséges  elektromos  energiaellátás  E.On
csatlakozási szerződés megkötéséről (76. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XVII.  Döntés  a  TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00015  azonosító  számú  „Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, bővítése Tolna városában”
tárgyú projekt közbeszerzési eljárásának eredményéről (77. sz. előterjesztés)
Az előterjesztés az ajánlatok értékelését követően kerül kiküldésre
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XVIII. Döntés  a  TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00001  kódszámú,  „Zöld  város –  Tolna
város”, valamint a TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00001 kódszámú, „Játszóház és
szabadidőpark kialakítása Tolna városában” tárgyú projektek megvalósítása
érdekében közbeszerzési eljárások lefolytatásáról (78. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XIX.  Döntés  az  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési  Operatív  Program  EFOP-1.5.2
kódszámú  pályázat  megvalósításához  szükséges  közösségszervező
kiválasztásáról (79. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XX.  Döntés  az  EFOP-1.5.2  kódszámú  pályázat  megvalósításához  szükséges
közbeszerzési  szakértő  kiválasztása  tárgyában  beérkezett  árajánlatok
elbírálásáról (80. sz. előterjesztés) Az előterjesztés az ajánlatok értékelését
követően kerül kiküldésre
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XXI.  Döntés a  szociális  igazgatás  és  szociális  ellátás  helyi  szabályozásáról  szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (81. sz. előterjesztés)
Előadó:    Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményező:  valamennyi bizottság
 
XXII.  Döntés  szennyvízcsatorna  közműfejlesztés  hozzájárulási  díjának
megállapításáról (82. sz. előterjesztés)
  Előadó:     Appelshoffer Ágnes polgármester
  Véleményezi:  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság  
 
XXIII. A  Gazdasági  és  Településfejlesztési  Bizottság beszámolója  az  átruházott
hatáskörben hozott határozatokról (83. sz. előterjesztés)
Előadó:   Guld Csaba, bizottsági elnök  
Véleményezi:   Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság
 
XXIV. A  Humán  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  hozott
határozatokról (84. sz. előterjesztés)
  Előadó:    Baksainé Kenessei Éva, bizottsági elnök  
  Véleményezi:  Humán Bizottság  
 
XXV.  A polgármester  tájékoztatója  a  két  ülés  közötti  fontosabb  eseményekről,
intézkedésekről (85. sz. előterjesztés)
Előadó:    Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXVI. Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
 
Zárt ülés:  
 
XXVII. Fellebbezések elbírálása (86.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
 
XXVIII. „Tolna Városért” kitüntető díj odaítélése (87.sz. előterjesztés)
Előadó:        Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXIX. Az „Év Tolnai Civil Szervezete” kitüntető díj odaítélése (88.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXX.   Az „Év Tolnai Vállalkozója” kitüntető díj odaítélése (89.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXXI.  „Tolna Város Sportjáért” kitüntető díj odaítélése (90.sz. előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
XXXII. „Tolna  Város  Kiváló  Közalkalmazottja”  kitüntető  díj  odaítélése  (91.sz.
előterjesztés)
Előadó:      Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi:  előkészítő bizottság
 
Tolna, 2018. március 22.
 
  Appelshoffer Ágnes sk.
  polgármester
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Ezerné dr. Huber Éva
          jegyző

 

Önkormányzat
2018.05.24.

Testületi ülés 2018.
május 31. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
május 31. 15.00 óra
2018.06.11.

Döntések az májusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések az májusi testületi ülésen
2018.06.24.

Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
június 28. 15.00 óra
2018.07.06.

Döntések a júniusi testületi ülésen

Önkormányzat
Döntések a júniusi testületi ülésen
2018.07.16.

Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
július 17. 15.00 óra
2018.07.19.

Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán

Önkormányzat
Értékesítésre felkínált ingatlanok Tolnán
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár