Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának pályázati felhívása

2020.08.05.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.) 115. § f.) és g.) pontjában foglaltakra, miszerint a nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése.
Ezen feladatát szem előtt tartva kíván együttműködni olyan programok szervezésében, amelyek a német nemzetiség kultúrájának és hagyományainak megőrzését, átadását, közkinccsé tételét, a német nyelv ápolását és fejlesztését szolgálják.

A fentiekre tekintettel Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató) közzéteszi az alábbi pályázatot:

I. A pályázat célja
A támogatás a tolnai német nemzetiség önazonosságának megőrzését, anyanyelvének, zenei – tánc és egyéb hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló célokra nyújtható.

II. A rendelkezésre álló keretösszeg
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 2020. évben 600.000 Forint.

III. A pályázattal igényelhető támogatás formája, módja, összege
A pályázó egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatás folyósítására utófinanszírozás formájában, egy összegben, banki átutalással kerül sor. 

A pályázatban igényelhető támogatási összeg felső határa: 100. 000 forint
A támogatás felhasználásának időtartama: 2020. október 1. napjától 2021. április 30. napjáig terjedő időszak.
   
IV. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat kizárólag pályázati adatlapon, papíralapon, magyar nyelven nyújtható be egy eredeti példányban. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és a kötelező mellékletek csatolásával kell benyújtani.
 
A pályázat beadási határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázatot (adatlap + mellékletek) postai úton zárt borítékban, vagy személyesen kell benyújtani az alábbi címre:

Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 7130 Tolna, Hősök tere 1.

A pályázati kiírás és az adatlap Tolna Város honlapjáról (www.tolna.hu) letölthető, illetve személyesen a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági Osztályán kérhető.

V. Kötelezően csatolandó mellékletek:
Az adatlaphoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 1. Az igényelt támogatási összeg felhasználásának részletes költségvetését;
 2. A pályázó tervezett programjának ismertetését;
 3. Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról. (1. számú melléklet);
 4. A pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez, valamint Tolna város hivatalos weblapján történő közzétételéhez hozzájárul. (1. számú melléklet);
 5. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó köztartozással, illetve a Tolna Város Német Nemzetiségi Önkormányzata felé tartozással nem rendelkezik, valamint az önkormányzattól korábban kapott támogatással elszámolt. (1. számú melléklet);
 6. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat (2. sz. melléklet);
 7. Átláthatósági nyilatkozat – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontjában meghatározott átlátható szervezet részére (3. sz. melléklet).


VI. A pályázat érvényességének vizsgálata
A pályázat érvénytelen, ha

 • nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott formai és/vagy tartalmi követelményeknek,
 • a V. pont szerinti teljes körű és valós adattartalmú, dokumentumok, nyilatkozatok bármelyikét nem tartalmazza,
 • a pályázat határidőn túl érkezett,
 • a pályázó nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be pályázatát.

A határidőre beérkező pályázatokat a Támogató formai bírálatnak veti alá, mely során vizsgálja a pályázat érvényességét az alábbi szempontok szerint:

 • a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultságát (kizáró okok vizsgálata),
 • a pályázat kitöltöttségét, megfelelőségét,
 • megfelelő formában és módon csatolt kötelező mellékletek meglétét.


Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapítható, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek, úgy a pályázatot elutasítja.
 
A pályázó által történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag a benyújtásra nyitva álló határidőben kerülhet sor.
 
Az érvénytelen pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
 
VII. A pályázat tartalmi elbírálása
Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30 nap
A döntéshozatal időpontjainak változtatási jogát a Támogató fenntartja.
A pályázat elbírálásáról a Támogató a döntés meghozatalától számított 30 napon belül írásban értesíti a pályázót.
 
VIII. Szerződéskötés
A támogató a pályázóval (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatás felhasználásáról írásbeli támogatási szerződésben állapodik meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatás megítéléséről szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül a pályázónak felróható okból nem jön létre a szerződés.

IX. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósításának feltétele az érvényes és hatályos támogatási szerződés.
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a támogatási szerződés tartalmazza.

Tolna, 2020. július 27.
 
Fülöp Mónika
elnök

Önkormányzat

Pályázati felhívás

Adobe PDF file, 148.7 KB | 2020. augusztus 5. szerda

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Adobe PDF file, 142.2 KB | 2020. augusztus 5. szerda

Pályázati adatlap
2020.01.17.

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre

Önkormányzat
Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre
2020.02.04.

Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga

Önkormányzat
Településrendezési Terv 6. számú módosításának
véleményezési anyaga
2020.02.10.

Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h

Önkormányzat
Rendkívüli Testületi ülés
2020. február 13. 14h
2020.02.10.

Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen

Önkormányzat
Önkormányzat | Döntések a januári testületi ülésen
2020.02.11.

Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról

Önkormányzat
Tájékoztató tolna város településrendezési eszközeinek módosításáról
2020.02.21.

Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h

Önkormányzat
Testületi ülés
2020. február 27. 13.30h
Akadálymentesített változat
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár