Testületi ülés 2017.
március 30. 15.00 óra

2017.03.25.

Tolna Város Polgármestere

KépKépviselő-testület

Szám: 10-1104-6/2017.

„A városi képviselő a település egészéért, valamint választókerületéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit."

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában foglalt jogkörömben eljárva Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2017. március 30. (csütörtök) 15.00 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (7130 Tolna, Hősök tere 1.)
I. em. Tárgyaló

Napirend:

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az á truházott
hatáskörök gyakorlásáról ( 56. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester,
Ezerné dr. Huber Éva jegyző

II. Döntés a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete, Tolnai
Alapszervezete kérelméről (57. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településf ejlesztési Bizottság

III. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi tevékenysé géről (58. sz.
előterjesztés)
Előadó: Koleszár Ferencné a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke,
Karaszi Károly a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság

IV. Döntés Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelmeir ől (59.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
V. A Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2016. évi beszámolója (60. sz.
előterjesztés)
Előadó: Kiss-Kurz Evelin igazgató
Véleményezi: valamennyi bizottság

VI. Javaslat a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár Alapító Okiratának
módosítására (61. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VII. Javaslat a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyására (62. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

VIII. Javaslat a Tolnai Intézményműködtető Központ Alapító Okiratána k
módosítására (63. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

IX. Javaslat a Tolnai Intézményműködtető Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyására (64. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

X. Döntés a Tolnai Intézményműködt ető Központ és a Tolnai kulturális Központ
és Könyvtár között megkötendő Munkamegosztási Megállapodás
elfogadásáról (65. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Települé sfejlesztési Bizottság

XI. Döntés „Vállalkozási szerződés Tolna Város Önkormányzata által fenntartott
és működtetett intézmények közétkeztetésének biztosítása érdekében" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredmények ént megkötött vállalkozási szerződés
módosításáról (66. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településf ejlesztési Bizottság

XII. Döntés a Városi Főépítész megbízási szerződésének módosításáról (67. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településf ejlesztési Bizottság

XIII. Javaslat a tolnai 799. hrsz.-ú vízműtelep ingatlan, valamint a tolnai 2679.
hrsz.-ú ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezésére (68. sz. el őterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településf ejlesztési Bizottság

XIV. Döntés hulladékgazdálkodási közszolgáltató átmeneti időre történő
megbízásáról (69. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Települé sfejlesztési Bizottság
 
XV. Döntés a THELENA Városi Szolgáltató Kft.-vel kötendő szerződésekről (70.
sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településf ejlesztési Bizottság

XVI. Döntés a THELENA Városi Szolgált ató Kft.-vel rekultivált hulla déklerakó
utógondozása tárgyában kötendő szerződésről (71. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településf ejlesztési Bizottság

XVII. Döntés a THELENA Városi Szolgált ató Kft.-vel a Nemzeti Közneve lési
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló tolnai Tanuszoda
beruházáshoz kapcsolódó, a tolnai 970/120-as helyrajzi számú te lken út- és
parkoló építése tárgyban kötendő szerződésről (72. sz. előterje sztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településf ejlesztési Bizottság

XVIII. Döntés a közművelődési pályá zat keretösszegének megállapításáról, valamint
a pályázat kiírásáról (73. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XIX. Javaslat értékvédelmi pályázat kiírására (74. sz. előterjesztés )
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településf ejlesztési Bizottság

XX. Javaslat kérelem benyújtására a 2017-2018. évi közfoglalkoztatá si keret
igénybevételére (75. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXI. Javaslat Tolna Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadására (76. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településf ejlesztési Bizottság

XXII. Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati kiírások
keretében benyújtott pályázatok megvalósításához szükséges közb eszerzési
tanácsadó és tervező kiválasztás áról (77. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településf ejlesztési Bizottság

XXIII. Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz beny újtott „A
Paksi Társadalmi Tanács Koordinációs Munkacsoportjához benyújtott
projektötletek részletes terveinek elkészíttetése" tárgyú pályázat
megvalósításához szükséges tervező kiválasztásáról (78. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településf ejlesztési Bizottság
 
XXIV. Döntés az EFOP-1.5.2-16 kódszámú, humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben tárgyú felhívásra benyújtandó pályázatról szóló 60/2017.
(III.8.) önkormányzati határoz at módosításáról (79. sz. előterj esztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településf ejlesztési Bizottság

XXV. Döntés a Tolnai Intézményműködtető Központ és a Wosinsky Mór Ó voda
között megkötendő Munkamegosztási Megállapodás elfogadásáról (80. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Települé sfejlesztési Bizottság

XXVI. Döntés a településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési
stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati
kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetés szabálya iról szóló rendelet megalkotásáról (81. sz.
előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXVII. A város Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének
elkészítéséhez szükséges döntések (82. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Településf ejlesztési Bizottság

XXVIII.Döntés a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
6/2015. (II.27.) önkormányzati r endelet módosításáról (83. sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXIX. Javaslat Tolna Város Önkormányzatának a sportról szóló 28/2008. (VI.27.)
önkormányzati rendelete módosítás ára (84.sz. előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXX. Javaslat a közművelődésről szóló rendelet megalkotására (85. s z.
előterjesztés)
Előadó: Ezerné dr. Huber Éva jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

XXXI. A Humán Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott
határozatokról (86. sz. előterjesztés)
Előadó: Baksainé Kenessei Éva bizottsági elnök
Véleményezi: Humán Bizottság

XXXII. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
intézkedésekről (87. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester

XXXIII. Bejelentések, interpellációk, kérdések
 
Zárt ülés:

XXXIV. „Tolna Városért" kitüntető díj odaítélése (88. sz. előterjeszté s)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXV. Az „Év Tolnai Civil Szervezete" kitüntető díj odaítélése (89. s z. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXVI. Az „Év Tolnai Vállalkozója" k itüntető díj odaítélése (90. sz. előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXVII. „Tolna Város Sportjáért" kitünt ető díj odaítélése (91. sz. elő terjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXVIII. „Tolna Város Jó Tanulója - Jó Spor tolója" kitüntető díjak odaít élése (92. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

XXXIX. „Tolna Város Kiváló Közalkalmazottja" kitüntető díj odaítélése (93. sz.
előterjesztés)
Előadó: Appelshoffer Ágnes polgármester
Véleményezi: előkészítő bizottság

Tolna, 2017. március 23.

Appelshoffer Ágnes sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

Önkormányzat
2018.02.22.

Az idei, az építkezés költségvetése lesz

Önkormányzat
Az idei, az építkezés költségvetése lesz
2018.03.14.

Testületi döntések
a február 22-ei ülésen

Önkormányzat
Testületi döntések
a február 22-ei ülésen
2018.03.23.

Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
március 29. 15.00 óra
2018.04.06.

Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018

Önkormányzat
Értékvédelmi pályázat kiírása - 2018
2018.04.16.

Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen

Önkormányzat
Döntések a márciusi testületi- és rendkívüli ülésen
2018.04.19.

Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra

Önkormányzat
Testületi ülés 2018.
április 26. 15.00 óra
HírekÖnkormányzatiKözéletiKulturálisSportKépgalériaEseménynaptár